logga transparent 350px

Rapporter: All Listings 

Filter listings...

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför utbyggnad av klubbhus inom fastigheten Rotebro 2:8, Sollentuna kommun. Arbetet genomfördes under oktober månad 2023 och omfattade övervakning vid schaktning inf ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

Under våren och hösten 2023 utförde Arkeologikonsult en kompletterande arkeologisk utredning inför Ostlänken JP31 i Lästringe, Tystberga och Bogsta socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Utredningen omfattade nytillkomna områden som berörs av marka ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Med anledning av renovering och markarbeten inom fastigheten Borgaren 4 i centrala Sigtuna utförde Arkeologikonsult en arkeologisk schaktningsövervakning. Undersökningen resulterade i spår efter äldre markarbeten som gjorts på tomten i samband med att det ...

Category:Undersökningar

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning av stensättningarna L2016:3545 och 2016:3452 inom fastigheten Nynäsgård 1:7, Nynäshamns kommun, Stockholms län. Fältarbetet utfördes under november 2023 inför att Vattenfall planerar för utbyggnad ...

Rapportår2024

Arkeologikonsult har under maj månad 2023 utfört en arkeologisk utredning inom och intill den sedan tidigare registrerade fornborgen L1984:7292 på fastigheten Arnö 1:3 i Nyköpings kommun, Södermanlands län (figur 1). Utredningen innefattade kart- och arki ...

Category:Utredningar
Rapportår2023

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län har Arkeologikonsult under oktober 2023 utfört en arkeologisk utredning längs en 7 kilometer lång sträcka öster om Vagnhärad samhälle (figur 1). Inom utredningsområdet vid Södra Husby identifierades en samli ...

Category:Utredningar

Från hösten 2017 och fram till försommaren 2022 utförde Arkeologikonsult undersökningar vid Stadsgården på Södermalm. Området omfattade nästan 9 500 kvadratmeter, vilket gör detta till den ytmässigt största stadsarkeologiska undersökningen som genomförts ...

Category:Undersökningar

Efter beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning i samband med att Falu Energi och Vatten schaktade för att anlägga ny optokabel inom fornlämningarna L2001:4421, L2001: ...

Category:Undersökningar

I samband med planerade markarbeten inom fastigheten Västerås 4:88 i Västerås kommun har Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en arkeologisk utredning (figur 1). Vid sökschaktningen framkom boplatslämningar i form av s ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning inom två områden inför planerad breddning av riksväg 35, söder om Linköping, inom fastigheten Fillinge 1:1 och 1:4, Linköpings kommun. Fältarbetet genomfördes under november 2023 och omfattade sök ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har under april månad 2024 utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Vimarka 2:19, Linköpings kommun, Östergötlands län i samband med planerad exploatering av fastigheten. Utredningen innefattade momenten, kart-arkivstudie, invente ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

På uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala län har Arkeologikonsult under hösten 2023 utfört en arkeologisk utredning vid Öndesta, nordväst om Enköping. Inom utredningsområdet framkom en ensamliggande grop med brända ben av svin och mellanstort däggdjur som ¹⁴ ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning inom två områden inför planerad breddning av riksväg 35, söder om Linköping, inom fastigheten Fillinge 1:1 och 1:4, Linköpings kommun. Fältarbetet genomfördes under november 2023 och omfattade sök ...

Rapportår2024

SAMMANFATTNING På uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborgs län har Arkeologikonsult under våren 2024 genomfört en arkeologisk utredning på Sätravallen i norra delen av Gävle stad (figur 1). Inom utredningsområdet påträffades vid inventeringen en fossil åker ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

I samband med att Västerås kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för ett område inom fastigheterna Skädduga 4:1, 12:1 och 12:8 söder som Skultuna i Västerås kommun har Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en ark ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Under försommaren 2022 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning av rubricerad boplatslämning belägen strax söder om Bro i Upplands-Bro kommun (figur 1). Platsen för undersökningen ingår i projektet Trädgårdsstaden, där Riksbyggen tillsammans m ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

Under våren 2024 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning i sydöstra Järfälla kommun. Området för utredningen bestod av kuperad skogsmark i utkanten av bebyggelsen i Ormbacka och där en handfull lämningar var registrerade i Kulturmiljöregistret s ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Under våren 2024 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning inför Ostlänken (TRv dnr 2023/107084) inom fastigheterna Tystberga-Sättra 1:1 och Tystberga-Sättra 3:1 i Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Utredningen omfattade område ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Under september 2023 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning av fastigheten Guldet 17 inom Sigtunas stadslager (L2015:2168) i Sigtuna kommun, Stockholms län (figur 1). Förundersökningen föranleddes av att RO Properties planerar att riva be ...

Rapportår2023

Inför planerat fjärdespår för Arlandabanan utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1. Inom utredningsområdet fanns ett 60-tal redan kända lämningar som uppdaterades gällande placering och beskrivning. De flesta av lämningarna visade sig li ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Login