logga transparent 350px

FörundersökningarRSS

Under våren 2023 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning utanför Hallstahammar i Västmanlands län (figur 1). Förundersökningen berörde ett boplatsområde (L2022:9289) och två övriga boplatslämningar (L2022:9288 och L2022:9290). Då endast en ...

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning av stensättningarna L2016:3545 och 2016:3452 inom fastigheten Nynäsgård 1:7, Nynäshamns kommun, Stockholms län. Fältarbetet utfördes under november 2023 inför att Vattenfall planerar för utbyggnad ...

Rapportår2024

Login