logga transparent 350px

UtredningarRSS

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning inom två områden inför planerad breddning av riksväg 35, söder om Linköping, inom fastigheten Fillinge 1:1 och 1:4, Linköpings kommun. Fältarbetet genomfördes under november 2023 och omfattade sök ...

Rapportår2024

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län har Arkeologikonsult under oktober 2023 utfört en arkeologisk utredning längs en 7 kilometer lång sträcka öster om Vagnhärad samhälle (figur 1). Inom utredningsområdet vid Södra Husby identifierades en samli ...

Under våren och hösten 2023 utförde Arkeologikonsult en kompletterande arkeologisk utredning inför Ostlänken JP31 i Lästringe, Tystberga och Bogsta socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Utredningen omfattade nytillkomna områden som berörs av marka ...

Rapportår2024

På uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala län har Arkeologikonsult under hösten 2023 utfört en arkeologisk utredning vid Öndesta, nordväst om Enköping. Inom utredningsområdet framkom en ensamliggande grop med brända ben av svin och mellanstort däggdjur som ¹⁴ ...

Rapportår2024

I samband med planerade markarbeten inom fastigheten Västerås 4:88 i Västerås kommun har Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en arkeologisk utredning (figur 1). Vid sökschaktningen framkom boplatslämningar i form av s ...

Rapportår2024

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län har Arkeologikonsult under november 2023 utfört en arkeologisk utredning mellan Arnö och Oxelösund. Utredningen berörde sex delområden varav två bedömdes som nödvändiga att sökschakta. Vid utredningen identi ...

Rapportår2024

SAMMANFATTNING På uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborgs län har Arkeologikonsult under våren 2024 genomfört en arkeologisk utredning på Sätravallen i norra delen av Gävle stad (figur 1). Inom utredningsområdet påträffades vid inventeringen en fossil åker ...

Rapportår2024

Arkeologikonsult har under april månad 2024 utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Vimarka 2:19, Linköpings kommun, Östergötlands län i samband med planerad exploatering av fastigheten. Utredningen innefattade momenten, kart-arkivstudie, invente ...

Rapportår2024

I samband med att Västerås kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för ett område inom fastigheterna Skädduga 4:1, 12:1 och 12:8 söder som Skultuna i Västerås kommun har Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en ark ...

Rapportår2024

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfört en kompletterande arkeologisk utredning vid Skättorp i Lekebergs kommun. Den kompletterande arkeologiska utredningen genomfördes med syfte att klargöra vilken av de tre alternativa yto ...

Login