logga transparent 350px

  • Hem
  • Recently Added Listings

Directory: Recently Added Listings RSS

Show map

Falkenbergs kommun planerar att detaljplanelägga ett större område i Stafsinge. Den utredning som utfördes av Arkeologikonsult 2009 (Dnr 431-3389-09) visade att det i området fanns en stor mängd fornlämningsindikationer. Länsstyrelsen beslutade därför att ...

Rapportår2012

Falkenbergs kommun ska ta fram en detaljplan för ett område vid Tröinge och Vinberg i Vinbergs socken, ca en kilometer nordost om Falkenberg. Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning för att klarlägga vilka fornlämningar som finns i planområde ...

Category:Utredningar
Rapportår2013

Arkeologikonsult har under oktober och november månad 2023, på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom åtta delsträckor längst Bälingevägen i Bäling, Nordanstig kommun, i samband m ...

Category:Undersökningar

Med anledning av planerad byggnation av ny GC-väg längs med Djurövägen har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 i anslutning till Dagsberg 146:1 i Styrstad socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Under april och maj månad 2 ...

Category:Utredningar
Rapportår2018

Arkeologisk förundersökning av boplatsområde L1941:2504 Arkeologikonsult har under maj och juni månad år 2022 genomfört en arkeologisk förundersökning av boplatsområde L1941:2504 inom fastigheten Fullerö 21:66 i Uppsala kommun, Upplands län. Den arkeolo ...

Rapportår2022

Den här rapporten redovisar resultaten från den arkeologiska undersökning som 2020 genomfördes i Mosås, Örebro län. Det visade sig under den arkeologiska undersökningen att platsen varit bebodd och brukats under nästan 5000 år. Historien i Mosås börjar ...

Category:Undersökningar
Rapportår2023

Rapportår2011

Arkeologikonsult utförde hösten 2010 en slutundersökning av ett boplatsområde (Fivelstad 59 och 60) vid Russingstorp, söder om Fågelsta samhälle i Motala kommun, Östergötland. Tidigare undersökningar av en intilliggande yta har visat att det rör sig o ...

Rapportår2013

Med anledning av att Norrköping kommun planerar att anlägga en ny avfart från E4:an undersökte Arkeologikonsult en järnåldersboplats och en förhistorisk väg vid Fiskeby våren/sommaren 2010. Boplatslämningarna (Östra Eneby 207:1) bestod av en kringflyttand ...

Rapportår2013

Under hösten 2022 utförde Arkeologikonsult en förundersökning av flera fornlämningar inom Lundby 1:4 utanför Vagnhärad i Trosa kommun. Arbetet föranleddes av att Trafikverket planerar för en ny höghastighetsjärnväg, Ostlänken, vilken kommer att gå genom d ...

Rapportår2022

Arkeologikonsult har på uppdrag av Läns-styrelsen i Örebro län utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, vid Skättorp i Lekeberg kommun. Utredningen utfördes under två dagar i november 2023. Området har under historisk tid tillhört bytomten Skättorp, som ...

Category:Utredningar
Rapportår2023

Då åtgärder genomfördes vid Killinghammar i Erlandsbobäcken med syfte att återskapa fria vandringsvägar för fisk förbi en äldre damm samt att förbättra bottenmiljön i vattendraget utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsö ...

Category:Undersökningar
Rapportår2023

Arkeologikonsult har på uppdrag av Kungliga Djurgårdens Förvaltning genomfört en forskningsundersökning av en fångstgrop som ingått i en så kallad varggård vid Fiskartorpet på Norra Djurgården i Stockholm. Vid undersökningen var målsättningen att faststäl ...

Category:Utredningar

Arkeologikonsult har under september 2023 utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten Västtuna 1:319, Hallstahammars kommun, Västmanlands län (figur 1). Den arkeologiska utredningen innefattade kart- och arkivstudier och fältinventering. Kart ...

Category:Utredningar

Arkeologikonsult har under juni månad 2023 utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Mosås 1:207 i Örebro kommun, Örebro län. Den arkeologiska utredningen innefattade kart- och arkivstudier, fältinventering, metalldetektering och sökschaktning av ...

Category:Utredningar

En vacker försommardag klev vi förväntansfulla ut på undersökningsytan vid Molnby, strax norr om Vallentuna. Den utgrävning vi skulle påbörja var till ytan, komplexiteten och tidsomfånget mycket stor. Vi visste att vi antagligen skulle få möjlighet att un ...

Rapportår2023

Efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län har Arkeologikonsult utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i östra delen av Kungsgatan. Undersökningen gjordes i samband med de markarbeten som utfördes inför grundförstärkningen ...

Category:Undersökningar
Rapportår2023

Rådmansö

Med anledning av att Norrtälje Vatten & Avfall planerar schaktningsarbete för utbyggnad av kommunalt vatten i Västanvik på Rådmansö i Norrtälje har Arkeologikonsult under två dagar i april genomfört en arkeologisk undersökning i form av en arkeologisk sch ...

Category:Undersökningar
Rapportår2023

Login