logga transparent 350px

Slutundersökning av kvarteret Gamla Rådstugan

Nu har slutundersökningen av kvarteret Gamla Rådstugan dragit igång, vilken ska hålla på till slutet av juni. Kvarteret ligger i Norrköpings innerstad, direkt öster om Strömmen och söder om Knäppingsborg. Undersökningsområdet utgör den obebyggda ytan som angränsar till platsen för det äldre Rådhuset åt söder, vilket tidigare fungerat som parkeringsplats.668 redFältarbetet i kvarteret Gamla Rådstugan i Norrköping har nu startat.

Platsen förundersöktes hösten 2011 av Arkeologikonsult då många intressanta fynd framkom, bl.a. ett fragment av ett tidigmedeltida gravmonument, en s.k. Eskilstunakista. Monumentet i sig dateras till 1000-tal, men påträffades i en nedgrävning som 14C-daterats till 1300-tal. Förundersökningen kom också att påvisa spår av tidig bebyggelse, då ett hus som konstaterats ha brunnit under 1100-tal påträffades. Spår av aktiviteter från 1300-1400-talen talar för att ytan utnyttjats främst åt metallhantverk, vilket gynnats av det strandnära läget intill Motala ström, men att marken före detta också nyttjats som betesmark. Dessutom framkom bebyggelselämningar från 1600-1700-tal, med tydliga spår av bränder, vilka man känner till från dessa århundraden. Den arkeologiska potentialen bedömdes utifrån förundersökningen som mycket hög, med stor möjlighet att belysa och ge ny kunskap om stadens framväxt.

I slutundersökningens initiala skede har vi banat av den östra delen av undersökningsytan och fått fram lämningar som kan dateras till 1600-1800-tal. De senare lämningarna i form av två större källare och rester av en gårdsplan. 1700-talet representeras av resterna av flera mindre hus som brunnit, och i anslutning till dessa mindre anläggningar vilka visar de aktiviteter som skett på tomternas bakgårdar.

Mellan två av 1800-talskällarna har vi i dagarna identifierat en källare av en äldre typ, vilken delvis byggts av större stenblock och innerväggar av tegel. Utifrån putsen på väggarna kan vi se att källaren varit indelad i två mindre rum, dessa har haft välvda tak. I källaren fanns en trappa av huggna stenblock och tegel som ledde upp till markplanet. I de raseringsmassor som utgjordes av de tegelslagna valven, hittades två mynt från 1600-talets mitt, alltså under drottning Kristinas regeringstid.Fyndbild 20150530 13311 118 2673 oltapp 300dpiÖltapp av kopparlegering som hittades i källarens golvlager.

I det övre golvlagret i källarens södra rum låg ett kritpipshuvud som kan dateras till 1600-tal samt en välbevarad öltapp. En liknande öltap påträffades 2014 vid en undersökning i Torggatan i Linköping, den återfanns i ett brukningslager från sent 1500-tal i en källare som liknar den vi nu hittat i Gamla Rådstugan.

I källarens norra rum fanns ett brandlager, där hittades en skärva av ett tyskt stengodskrus från Westerwald. Byggnadens riktning överensstämmer inte med nuvarande Skolgatans utan fortsätter sannolikt ut under den nutida gatan. Detta tyder på att huset är från tiden före stadens reglering som skedde under 1600-talets andra hälft. Att källaren varit i bruk under denna tid styrks av fyndmaterialet. Vidare undersökning av källaren pågår och vi återkommer med en mer exakt datering när vi kommit så långt.Arbetsbild 20150520 629 72dpiBotten av ett stengodskrus från Westerwald.

Vi förväntar oss också ytterligare spännande resultat när vi närmar oss de medeltida lämningar som konstaterats i förundersökningen och som ligger och väntar på att komma i dagen. Följ oss här för den spännande fortsättningen!

Login