Beställarstöd Skriv ut

 

Arkeologikonsult arbetar med samordning, projektkoordinering och kontroll av arkeologiska undersökningar. Vid större exploateringsprojekt kan de arkeologiska uppdragen fördelas mellan flera aktörer. Sådana undersökningar är förknippade med stora kostnader. Exploatören har små möjligheter att påverka valet av undersökare och undersökningens vetenskapliga ambitionsnivå. Därmed har exploatören svårt att bedöma om de kostnader som debiteras är rimliga i förhållande till vad som ska undersökas.

  • Inom ramen för ett beställarstöd kontrolleras att uppdragstagarna följer överenskommen tidsplan, budget och vetenskaplig ambitionsnivå, vilket ofta leder till stora besparingar.

  • Beställarstöd ökar de egna styr- och kontrollmöjligheterna över det arkeologiska projektet och underlättar samspelet mellan beställaren, myndigheterna och övriga involverade parter.