Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Details for 2015.2761 Glasberga SU
PropertyValue
Name2015.2761 Glasberga SU
Description

Arkeologikonsult utförde under hösten 2013 särskild arkeologisk utredning, särskild arkeologisk förundersökning, samt särskild arkeologisk undersökning vid Glasberga sjöstad, Glasberga 1:15, Östertälje sn, Södertälje kommun, Stockholms län, Södermanland.
Den arkeologiska utredningen berörde lämningarna Östertälje 44:1 och Östertälje 45:1, vilka var registrerade som stensättningsliknande lämningar. Utredningen kunde konstatera att Östertälje 44:1 utgjordes av en samling odlingssten, medan Östertälje 45:1 är en stensättning. Den antikvariska bedömningen av Östertälje 44:1 är därmed oförändrad medan Östertälje 45:1 utgör fast fornlämning.
För- och slutundersökningen berörde fornlämningarna Östertälje 170:1 och 170:3. Östertälje 170:1 var före undersökning registrerad som en ensamliggande grav, men konstaterades vid förundersökningen vara ett gravfält bestående av fem stensättningar. Den särskilda undersökningen innebar att gravfältet undersöktes i sin helhet. Fyra av stensättningarna innehöll begravningar i form av brandgravar. Gravfältet har daterats till perioden yngre romersk järnålder–folkvandringstid. På gravfältet undersöktes även två äldre härdgropar, varav en daterats till förromersk järnålder.
Östertälje 170:3 är en boplatslämning med terrasseringar. Endast den nordöstra delen av boplatsen, vid sidan om själva terrasseringarna, berördes av undersökningarna. Den undersökta ytan innehöll flera härdar, en härdgrop, ett stolphål, kulturpåverkade lager och en mindre stenpackning. Aktiviteterna har tolkats som lämningar efter utomhusaktiviteter i anslutning till bebyggelse. Dateringarna från boplatsen spänner från romersk järnålder till vikingatid/tidig medeltid.

Filename2015.2761 Glasberga SU_screen.pdf
Filesize4.85 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatormaria
Created On: 09/11/2015 10:51
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits1695 Hits
Last updated on 09/11/2015 10:55
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum