Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Details for 2015.2859 Högvreten Nibble
PropertyValue
Name2015.2859 Högvreten Nibble
Description

Arkeologikonsult har på uppdrag av Upplands Väsby kommun och efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län utfört en förundersökning etapp 2 i Högvreten Nibble, strax utanför Upplands Väsby. Förundersökningen berörde fyra områden benämnda A–D som pekades ut som möjliga boplatslägen under förundersökningen etapp 1. Syftet med etapp 2 var att klargöra om det finns boplatslämningar eller andra fornlämningar inom något av områdena.
Undersökningsområdena utgjordes av flera fritidshustomter, en gräsbevuxen allmänning, höglänt skogsmark samt en igenlagd åker och delar av en golfbana. Framkomligheten med grävmaskin var begränsad i delar av undersökningsområdet.
I närområdet finns många hägnader i form av stensträngar som troligtvis härrör från äldre järnålder. Vid undersökningen påträffades endast en härd inom område B. Denna undersöktes till hälften och daterades till äldre förromersk järnålder.

FilenameRapport 2859_screen.pdf
Filesize3.19 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatormaria
Created On: 07/16/2015 11:07
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits1802 Hits
Last updated on 07/16/2015 11:09
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum