Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Details for 2015.2809 Glasberga
PropertyValue
Name2015.2809 Glasberga
Description

Under våren 2014 utförde Arkeologikonsult en förundersökning och delundersökning av gravfältet Östertälje 249:1 i Östertälje socken, Södertälje kommun, Södermanland. Förundersökningen omfattade avbaning av hela fornlämningen som visade sig utgöra ett gravfält bestående av sju flacka stensättningar med varierande storlek och form, samt en härd. Lämningarna var belägna på en naturlig terrassering som ställvis bättrats på med en stenlagd terrasskant. I nordöstra delen av terrassen fanns även en gles stenrad som avgränsade gravfältet åt detta håll.

En av gravarna undersöktes och denna visade sig vara en brandgrav med datering till folkvandringstid (425–600 e Kr). Graven utgjordes av en oval flack stenpackning, ca 1,8 x 1,2 meter stor och 0,1–0,2 meter hög. En del av de brända benen påträffades mellan stenarna i stenpackningen, medan de resterande benen påträffades i ett tunt sotigt brandlager under stenpackningen. Endast ben från människa har kunnat identifieras, men det har inte varit möjligt att köns- eller åldersbedöma individen. Graven innehöll inga andra fynd utöver de brända benen.

Efter dessa undersökningar ligger större delen av fornlämningen kvar, endast den del som låg inom fastigheten Glasberga 1:226 som skulle bebyggas har undersökts och tagits bort.

Filename2015.2809 Glasberga_screen.pdf
Filesize4.73 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatormaria
Created On: 06/29/2015 11:44
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits2155 Hits
Last updated on 06/29/2015 11:56
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum