Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Details for 2015.2829 Bronsålder vid Vaksala Prästgård
PropertyValue
Name2015.2829 Bronsålder vid Vaksala Prästgård
Description

Arkeologikonsult har på uppdrag av Uppsala kommun och efter beslut av Länsstyrelsen i Uppsala län utfört en arkeologisk förundersökning av förhistoriska boplatslämningar vid Vaksala Prästgårdshage strax nordöst om Uppsala. Förundersökningen berörde fornlämningen Vaksala 113:1 som består av ett grav- och boplatsområde från bronsålder till yngre järnålder. Syftet med förundersökningen var att klargöra lämningarnas omfattning, deras utbredning och karaktär, preliminärt datera dem samt ge en bedömning av lämningarnas kunskapspotential inom förundersökningsområdet. Undersökningen berörde även den fornlämningsliknande naturbildningen Vaksala 183:1. Syftet var att bedöma dess fornlämningsstatus och klargöra lämningens karaktär.

Den sydöstra delen av området tolkas som en tillfällig lägerplats eller mindre utnyttjad boplatsyta. Här påträffades sex härdar och ett litet antal spridda stolphål. Lämningarna är alltför fåtaliga för att kunna ge en närmare tolkning kring förekomst av byggnader. I en av härdarna påträffades förhistorisk keramik. Dateringar visar att man vistats på platsen både under bronsålder period III–IV samt under romersk järnålder. 

I den sydöstra delen låg även Vaksala 183:1 uppe på ett impediment. Förundersökningen visade att lämningen utgörs av ett modernt odlingsröse.

Den norra delen av undersökningsområdet tolkas som ett överplöjt boplatsområde. Den mest intensivt utnyttjade boplatsytan fanns i områdets nordöstra del närmast Vaksala 113:1. Där påträffades två större kulturlager, stolphål, härdar och kokgropar. Deras stratigrafiska relation avslöjar att boplatsen har flera faser. Dateringarna har sin tyngdpunkt under bronsålder period III–V men även romersk järnålder finns representerad på platsen. Därtill finns enstaka spår från modern tid. Inga tydliga huskonstruktioner observerades men ett par koncentrationer av stolphål visar att det bör finnas byggnader i området.

I det norra området upptäcktes även en sedan tidigare okänd skärvstenshög som delundersöktes. Skärvstenshögen var försedd med en vällagd kantkedja och bestod i övrigt av ett skärvstenslager med inslag av sot och kol. Analyser av makrofossil visar att man odlat skalkorn och vete i närheten. I fyllningen påträffades även ben från nöt och får/get. Skärvstenshögen daterades till bronsålder period IV.

FilenameRapport 2015.2829 Bronsålder vid Vaksala Prästgård_screen.pdf
Filesize2.18 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatormaria
Created On: 02/27/2015 10:08
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits2310 Hits
Last updated on 02/27/2015 10:12
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum