Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Utredningar 2015

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2, samt en avgränsande utredning i Kalvö industriområde, Nynäshamns kommun, Södermanland.
Utredningen har omfattat kart- och arkivstudier, fältinventering, sökschaktning och provrutsgrävning.
Utredningen har resulterat i 1 ny fornlämning i form av en boplats, samt 11 nya övriga kulturhistoriska lämningar i form av tre färdvägar, en husgrund, ett röjningsröse, samt sex äldre diken. En endast delvis övergiven bytomt utgör ett bevakningsobjekt.
Genom utredningen har utbredningen för era av de sedan tidigare registrerade lämningarna justerats i förhållande till FMIS (digitala fornminnesregistret). Detta gäller gravfälten Nynäshamn 103:1 och 106:1, bytomten Nynäshamn 532:1, röjningsröseområdet Nynäshamn 34:1, fosfatkoncentrationen Nynäshamn 20:1, samt boplatserna Nynäshamn 629 och 630.
Med utgångspunkt i den Kulturmiljölag som trädde i kraft 1 januari 2014 har även den antikvariska statusen röjningsröseområdet Nynäshamn 34:1 ändrats till fornlämning. Den arkeologiska utredningen har också konstaterat att den sedan tidigare registrerade stensättningen Nynäshamn 530:1 inte utgör fornlämning, utan är en naturlig formation.
En sammanställning av utredningens resultat presenteras på karta och i tabell på sidan 12 och 13.

file icon 2015.2943 Vackerbyhot!Tooltip 01/27/2016 Hits: 799

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning (etapp 1 och 2) med anledning av att Gnesta kommun avser att planera för villatomter inom två områden. Ett område ligger strax norr om Vackerby industriväg och det andra ligger väster om Mariefredsvägen vid Frustuna kyrka. 
Flera fornlämningsliknande lämningar som var registrerade i fornminnesregistret utgick efter utredningen. Fornlämningar påträffades inom 2 områden vid Vackerby och 1 område vid Frustuna. Dessa kalllas objekt 1–3 tills vidare innan de fått ett nummer i fornminnesregistret. Objekt 1 och 3 var boplatsområden och objekt 2 var ett grav- och boplatsområde. Boplatslämningarna bestod av stolphål, härdar och kulturlager. Nordost om utredningsområdet vid Vackerby registrerades ett nytt gravfält med 1 hög och 3 stensättningar. 9 hällristningar registrerades inom och i anslutning till utredningsområdet. Samtliga hällristningar utgjordes av skålgropslokaler. Boplatslämningarna dateras troligen till yngre bronsålder och äldre järnålder (ca 1000 f.Kr.–500 e.Kr.) och gravarna till senare delen av äldre järnålder och till yngre järnålder (ca år 0–800 e.Kr.).

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning
etapp 1 med anledning av en planerad järnvägsutbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön. Utredningen har omfattat en 10 kilometer lång och 200–330 meter bred delsträcka utmed järnvägen mellan Anderstorp och Degerön i Godegårds socken, Motala kommun, Östergötland.
Sammanlagt påträffades 162 objekt under utredningen varav sex var registrerade i FMIS sedan tidigare. De fördelade sig i följande lämningstyper:
Skogsbrukslämningar utgjorde den allra vanligaste lämningstypen: 54 kolningsanläggningar och 20 områden med skogsbrukslämningar påträ ades. I dessa två lämningstyper ingick 101 kolbottnar varav 92 runda, 3 rektangulära och 8 med osäker form, 3 kolarkojruiner samt 4 kolningsgropar varav 3 osäkra.
Övriga industriella lämningar: 3 stenbrott, 2 gruvområden, 2 sågverkslämningar, 2 dammvallar, 1 brännerilämning, 1 kvartsbrott, 1 smideslämning och 1 täkt.
Agrara lämningar: 17 fossila åkrar (varav 11 röjningsröseområden och de övriga av sentida karaktär), 5 röjningsrösen och 1 område med fossil åkermark (sentida).
Historisk bebyggelse: 7 gårdstomter (varav 3 obebyggda och 1 med osäkert läge), 1 torplämning, 1 fortfarande bebyggt torp, 6 husgrunder från historisk tid, 2 brunnar och 1 område med förvaringsanläggningar.
Gravar: 1 stensättning tidigare registrerad i FMIS och 1 möjlig hög.
Kommunikationslämningar: 7 vägbankar, 1 hålväg och 1 hålvägssystem.
Boplatser: 1 boplats innehållande lämningar efter smide och järnframställning (påträffad vid sökschaktning i en tidigare utredning men inte registrerad i FMIS), 13 ytor som bör utredas vidare då de kan innehålla möjliga boplatslämningar och i vissa fall även gravar eller gårdstomter, 1 tidigare registrerad fyndplats (för en skafthålsyxa).
Övriga lämningar: 6 gränsmärken, 2 fångstgropar och 1 övrig lämning (bestående av 3 uppallade stenblock).

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, för Trädgårdsstaden i Bro i Upplands-Bro kommun. Utredningen bestod av fältinventering och sökschaktning. I utredningsområdet var ett antal lämningar registrerade sedan tidigare i FMIS: en skålgropslokal (Bro 255:1–3), en vägbank (Bro 78:4) och en bro eller ett vad (Bro 78:3) i anslutning till vägbanken. Dessutom fanns uppgifter om en kvarn (Bro 206:1).
Vid inventeringen påträffades ytterligare fyra skålgropslokaler, en möjlig stensättning och fem boplatslägen, dvs. områden som bedömdes kunna hysa boplatslämningar dolda i marken. Inga lämningar efter kvarnen påträffades.
En annan arkeologisk utredning för en VA-ledning (Sundin 2015) kunde avfärda ett boplatsläge och delar av två andra boplatslägen som därför inte utreddes vidare.
Vid sökschaktningen i etapp 2 påträffades lämningar på sex platser. Två av dessa bedöms vara boplatser och består av härdar, stolphål, gropar och kulturlager. På en tredje plats påträffades härdar som bedöms ingå i ett aktivitetsområde eller möjligen en liten boplats. På ytterligare två platser påträffades enstaka anläggningar som bedöms vara mer eller mindre ensamliggande. Dessutom påträffades fortsättningen av den ovan nämnda vägbanken som därmed kunde konstateras fortsätta inom utredningsområdet. Den möjliga stensättningen undersöktes och konstaterades vara delvis naturbildning och delvis bestå av röjningssten.
Slutresultatet redovisas i figurerna 14 och 15 på sidorna 16–17.

Med anledning av att Kumla kommun har upprättat en detaljplan för en utvidgning av bebyggelsen i Loviselund, Ekeby, har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk utredning inom det aktuella området. Utredningsområdet var länge beskogat och blev inte uppodlat förrän under 1800-talet. Lämningar påträffades främst i utredningsområdets nordvästra del, i anslutning till befintlig och historisk bebyggelse. Vid utredningen framkom tre arkeologiska objekt. Inga spår efter förhistoriska aktiviteter kan beläggas inom området med undantag av en mindre kulturlagerrest i områdets östra del (objekt A). Denna fick en datering till romersk järnålder och i samma kontext påträffades också ett flintavslag. En härd i nordväst, med datering till sen medeltid (objekt B), bör härröra från utmarksaktiviteter, vilka föregår anläggandet av det äldsta torpet i norr på 1700-talet. Objekt C utgörs av det torp som finns belagt på 1764 års karta.

file icon 2015.2915 Bro VAhot!Tooltip 10/26/2015 Hits: 937

Arkeologikonsult har på uppdrag av Norrvatten samt Upplands-Bro kommun och efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län utfört en arkeologisk utredning i Bro (figur 1). Utredningen skedde med anledning av en planerad VA-ledning mellan Sigtuna och Bro. Ledningssträckningen som berördes av utredningen var ca 2 km lång och undersökningsområdet var ca 50 meter brett med planerad ledning som mittpunkt.
Området fältinventerades inledningsvis och vid inventeringen föreslogs tre möjliga boplatslägen (Objekt 3, 7 och 9) samt två möjliga lägen för hällristningar (Objekt 1 och 2). Stora delar av området kom sedan att beröras av utredningsgrävning där sökschakt drogs med grävmaskin.
Vid sökschaktningen påträffades glesa boplatslämningar i form av två stolphål och en grop vid Objekt 9. Inom Objekt 7 finns en äldre vägsträckning (Bro 78:4) som kan ses på kartor från 1700-talet. Intill vägen påträffades även ett stolphål. Vid Objekt 1 hittades fyra skålgropar belägna på en häll. Inom Objekt 2 och 3 hittades ingenting av antikvariskt intresse.
Lämningarna vid Objekt 9 tolkas utgöra utkanten av en förhistorisk boplats eller aktivitetsområde som troligtvis fortsätter åt väster utanför undersökningsområdet. Stolphålet som påträffades vid Objekt 7 tolkas som en del av den äldre vägkonstruktionen (Bro 78:4). Skålgroparna vid Objekt 1 är svåra att datera men som äldst kan de vara från äldre järnålder då området låg under vatten innan dess.

file icon 2015.2928 Hässlö Uhot!Tooltip 10/19/2015 Hits: 898

Inför planerad byggnation inom fastigheten Hässlö 5:1 i Västerås stads östra utkanter utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 2. Det undersökta området ligger nedanför Badelundaåsens västra sluttning i före detta åkermark. Vid utredningen påträffades fyra olika objekt. Objekt 1 utgjordes av en härd i områdets nordöstra hörn. Härden har 14C-daterats till sen vendeltid–vikingatid, 720– 970 e.Kr. Längst i söder, i det som i dag är en bågskyttebana, framkom tre objekt. Objekt 2 utgörs av 17 registrerades anläggningar som alla påträffades i ett och samma schakt. Tre av dessa anläggningar undersöktes vilka visade sig vara stolphål. Övriga anläggningars funktion har inte fastställts. Strax söder om objekt 2 ligger objekt 3. Här påträffades en anläggning med lite kol i ytan samt fyndet av ett skifferbryne. Kol från anläggningen 14C-daterades till sen vikingatid–tidigmedeltid, 1010–1190 e.Kr. Det fjärde objektet består i två nedgrävningar som kom fram i det schakt som grävdes längst i sydväst. Nedgrävningarna är sannolikt av relativt sent datum på grund av tegelförekomster.

file icon 2015.2604 Fiskeby 4:3hot!Tooltip 10/19/2015 Hits: 1319

Under sommaren 2015 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 inom fastigheten Fiskeby 4:3, Norrköpings socken och kommun, Östergötlands län. Anledningen till att utredningen utfördes var att kommunen planerar att exploatera fastigheten. Utredningens syfte var att fastställa om det fanns fornlämningar inom utredningsområdet samt om möjligt avgränsa dessa. En ny fornlämning kallad objekt A påträffades i samband med utredningen. Denna utgjordes av en härd.

file icon 2015.2939 Genvägen hot!Tooltip 10/15/2015 Hits: 898

I samband med planering av en ny detaljplan för ett område vid Furulund – Genvägen i Knivsta kommun utförde Arkeologikonsult en Arkeologisk utredning etapp 2 under september månad 2015. Utredningen berörde två större områden som pekats ut som möjliga boplatslägen vid en tidigare arkeologisk utredning etapp 1. I det södra området (AK objekt 4) påträffades boplatslämningar i två schakt. Lämningarna bestod av två härdar och en stenpackning. Fornlämningens avgränsning har rapporterats till FMIS (Fornminnesregistret), se figur 5.
I det norra området (AK objekt 5) påträffades inga fornlämningar.

file icon 2015.2912 Kårsta-Rickebyhot!Tooltip 10/15/2015 Hits: 944

I samband med Vallentuna kommuns planläggning (Dnr KS 2012.121) av Kårsta-Rickeby och delar av Kårstaby genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1 och 2, på de fastigheter som inte var bebyggda. Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om det fanns fornlämningar inom utredningsområdet. Under den arkeologiska utredningen påträffades gränsrösen, som avbildas på kartor från 1700-talet, och två kvartsfynd. Då rösena fortfarande låg vid en aktuell gräns och då de två kvartsfynden endast representerade senmesolitiska fyndplatser kunde inget i utredningsområdet kategoriseras som fornlämning. Gränsrösena och de två fyndplatserna faller inom kategorin övrig kulturhistorisk lämning.
Beslut om vidare antikvariska åtgärder tas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

file icon 2015.2895 Mestahot!Tooltip 09/28/2015 Hits: 983

I samband med detaljplanearbete i det aktuella området utfördes en arkeologisk utredning. Kartstudier visade på att området till stora delar utgjorts av mossmark fram till 1800-talet då marken dikades ut och odlades upp. Vid schaktningen påträffades bitvis tjocka lager mossjord. I en svag sluttning ned mot den äldre mossen hittades enstaka boplatslämningar (objekt A) som sannolikt utgör den nordvästra utkanten av ett större boplatsområde i åkermarken i öster.

file icon 2015.2920 Hörnethot!Tooltip 09/11/2015 Hits: 1418

En arkeologisk utredning etapp 2 utfördes inom fastigheten Hörnet 28 i Sollentuna eftersom tomten planeras att bebyggas. Vid utredningen påträffades inget av antikvariskt intresse.

file icon 2015.2896_Järva friområdehot!Tooltip 09/11/2015 Hits: 1847

Inför Stockholms stads planering av en begravningsplats inom det så kallade Järva friområde, söder om Hästa gård på Järvafältet, utförde Arkeologikonsult
en arkeologisk utredning. Stora delar av det aktuella området täcktes av Granholmstoppen, en stor hög av schaktmassor från byggnationen av tunnelbana och vägar i området. 

Vid inventering påträffades flera lämningar i form av stenröjda ytor, stensträngar och odlingsrösen som tidigare
registrerats som övrig kulturhistorisk lämning (Spånga 407:1–2). Med hjälp av äldre kartmaterial kunde områdena dateras till före 1850 och bedömdes
därför som fornlämningar. Ytterligare en odlingsyta påträffades och registrerades som övrig kulturhistorisk lämning. Genom sökschaktning och kartstudier kunde torplämningen Jörans torp (Spånga 428:1) ges en ny utbredning. Även bytomten Kolkärr (Spånga 247:1) fick en ny utbredning eftersom nya lämningar påträffades.

file icon 2015.2898 Kumlahot!Tooltip 06/22/2015 Hits: 2138

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna Kumla 11:1 och 11:63 i Kumla kommun, Kumla socken, Örebro län. Utredningen resulterade i att sex arkeologiska objekt identifierades inom området. Objekten utgörs av soldattorp med belägg från 1763, tre spridda härdar, en boplatslämning i form av två stolphål, samt en boplats med anläggningar i form av stolphål, härd och hägnad. Samtliga objekt bedöms vara fornlämningar.

file icon 2015 2903 Tingstadhot!Tooltip 06/17/2015 Hits: 2203

Arkeologikonsult har på uppdrag av Biototal Sweden AB och efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län utfört en arkeologisk utredning etapp 2 i närheten av Fransberg som ligger mellan Norrköping och Söderköping (se figur 1). Utredningen berörde två områden där byggnation av två gödselplattor planeras. Syftet med utredningen var att klargöra om fornlämningar kan komma att beröras av den planerade exploateringen samt att dokumentera dessa till karaktär och datera dem. Om möjligt skulle även fornlämningarna avgränsas.

Område 1 utgörs av gräsmark och på intilliggande moränhöjd finns ett större gravfält registrerat sedan tidigare (Tingstad 24:1). Det härrör troligtvis från bronsålder och äldre järnålder. Vid inventering av område 1 påträffades ingenting av antikvariskt intresse. Vid sökschaktning påträffades en mindre stenpackning i områdets sydöstra del. Denna undersöktes i sin helhet men ingenting framkom som avslöjar något om när eller varför stenpackningen lagts. I områdets norra del påträffades spridda boplatslämningar i form av två härdar och fem stolphål. Ett av stolphålen undersöktes och de båda härdarna provtogs för eventuell datering. I ytan av ett av stolphålen hittades även keramik av typen äldre svartgods som troligtvis är från vikingatid. Lämningarna utgör förmodligen utkanten av en vikingatida boplats som ligger på krönet nära gravfältet.

Område 2 utgörs också av gräsmark och intill finns ett hägnadssystem med fägata från äldre järnålder (Tingstad 123:1). Vid inventering och sökschaktning av område 2 påträffades ingenting av antikvariskt intresse.

file icon 2015.2900 Skinstadhot!Tooltip 05/21/2015 Hits: 1920
Under våren 2015 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Skinstad 6:1, Särkinds socken, Norrköpings kommun.
Det enda av antikvariskt värde som påträffades vid utredningen var en härdrest.

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 i området kring Genvägen och Furulund m.fl. fastigheter i Knivsta kommun. I utredningsområdet var sedan tidigare känt två gravfält med stensättningar (Knivsta 55:1 och 117:1), en stensättning (Knivsta 118:1) och ett gränsmärke (Knivsta 394), och det fanns uppgifter om ytterligare ett gränsmärke (Knivsta 382). Vid inventeringen påträffades en eventuell stensättning strax utanför utredningsområdet och en övergiven lägenhetsbebyggelse. Vid gränsmärket Knivsta 394 påträffades en utliggare och på platsen för gränsmärket Knivsta 382 påträffades de förmodade resterna av gränsmärket. Möjliga boplatslämningar bedöms vara möjliga att påträffa i två områden där sökschaktning behöver utföras för att fastställa förekomst av fornlämning.

Arkeologikonsult har tillsammans med underkonsulterna Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) och Botark genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inför fortsatt planering av den nya järnvägssträckningen Ostlänken, delsträckan Sjösa-Sillekrog. Sammanlagt registrerades 230 arkeologiska objekt inom delsträckan. Av dessa var 79 registrerade sedan tidigare i Fornminnesregistret (FMIS) och 151 tillkom under utredningen. Av de senare är 79 objekt av sådan typ att de anmäls till FMIS medan övriga 72 kategoriseras som möjliga fornlämningar, dvs. platser där fornlämningar kan ligga dolda under marken

file icon 2015.2871 Haddorp Uhot!Tooltip 03/25/2015 Hits: 2057

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför en planerad avstyckning och uppförande av enbostadshus samt garage inom fastigheten Haddorp 3:1, Skeda socken i Linköpings kommun i Östergötland (figur 1). Fastigheten ligger endast ett tiotal meter norr om ett gravfält (Skeda 16:1) bestående av 17 stensättningar och en domarring samt cirka 60 meter öster om en flatmarksgrav (Skeda 175) som påträffades vid en tidigare utredningsgrävning. Vid schaktningen påträffades ett stenskott stolphål och en härd. Inga fynd påträffades vid undersökningen