Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Skriftserie

Här hittar du Arkeologikonsults skriftserie som utgörs av fördjupningsstudier och vidarebearbetningar av undersökningar som vi har utfört.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

I den här volymen presenteras tre artiklar vilka utgör fördjupningar av resultaten från slutundersökningar av två äldre järnåldersboplatser: Fiskeby utan Norrköping och Hacksta utanför Västerås. Vid Fiskeby påträffades förutom lämningarna efter en kringflyttande gård också rester av en stenlagd väg som varit samtida med gården. 

Framsida

Vägen till dejan och bryten omslag 72dpiI den här volymen presenteras en fördjupningsstudie kring resultaten av våra undersökningar i Hjulsta hösten 2007. Studien inriktar sig specifikt på perioden ca 700-1200, alltså från sen vendeltid till tidig medeltid. Hjulstagården studeras i relation till sina omgivande grannar i närlandskapet, men också i ett lite större uppländskt perspektiv. Utifrån bebyggelsens karaktär och hur gårdens innevånare begravt sina döda skapas en bild av Hjulstas sociala roll i det vikingatida och tidigmedeltida samhället. Gården kan placeras in som en del i ett socialt nät baserat på storgodsdrift.

 

 

 

Lillsjön Senmesolitikum och mellanneolitikum på Södertörn omslag 72 dpi nyHär publiceras två artiklar som utgör fördjupningar av resultaten från slutundersökningen av den huvudsakligen senmesolitiska och mellanneolitiska lokalen Lillsjön på Södertörn.
I den första texten presenteras nya slutsatser om det mesolitiska bosättningsmönstret i regionen. Den roll Lillsjölokalen haft som en del i en större rumslig helhet argumenteras för med stöd i 14C-dateringar från sex olika mesolitiska lokaler på Södertörn.
Den andra artikeln lyfter fram jordbruksproduktionen som bedrevs vid Lillsjön under mellanneolitikum och det argumenteras att det funnits en gård på denna plats. Det argumenteras för att Södertörns många kustlokaler med trattbägarkeramik och gropkeramik inte har fungerat som basbosättningar utan att de var tillfälligt använda platser brukade vid säljakt, fiska och begravningar av de döda.

En resa genom Närke i tid och rum omslag 72dpiI den här volymen presenteras sex artiklar som utgör fördjupningar kring resultaten av våra arkeologiska undersökningar längs den nya sträckningen för E18 mellan Örebro och Lekhyttan i Närke som utfördes 2005.
Kronologiskt sträcker sig artiklarna från yngsta stenålder fram till senmedeltid. Artiklarna skildrar också ett rumsligt tvärsnitt av landskapet väster om Örebro.
Här kan man bland annat läsa om tidigneolitiska sädesbodar och dödshus i Knutstorp, gårdarnas placering i landskapet under romersk järnålder, en unik kultplats från sen vikingatid invid Götavi och om senmedeltida resmilor som påträffades invid gårdstomten till Via.

 

 

Location selection and memory omslag 72dpi kopieraI den här volymen ryms tre artiklar som diskuterar olika aspekter av bosättning i östra Mellansveriges skärgård. Alla artiklar baseras på resultaten av Arkeologikonsults undersökningar av stenåldersboplatser längs med Väg 73 norr om Nynäshamn.
Den första artikeln diskuterar boplatslokaliserande faktorer och baseras på nya strandförskjutningsdata som samlades in under fältsäsongen 2005.
Den andra artikeln diskuterar resultaten av slitspårsanalyser som gjordes av det insamlade kvartsmaterialet och vilka implikationer dessa analysresultat får för att vidga vår förståelse för hur den tidens redskapstillverkare gjorde sina val av råmaterial.
Den tredje artikeln diskuterar slutligen landskapsutnyttjande under mesolitikum och neolitikum utifrån koncepten minne och myt.