Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Nya Rapporter

Nu är vi klara i Vingåker Skriv ut
2015-11-20 14:52

Arbetet med att restaurera gravfältet i Vingåker är avslutat. Vi är mycket nöjda med slutresultatet. Av elva skadade gravar har sju kunnat återställas. Fyra gravrester var emellertid så skadade att vi fick undersöka och ta bort dem. En liten bengömma, som kom fram i ett av våra sökschakt, har också undersökts.

Av tre av de undersökta gravarna återstod så pass mycket att vi fick veta en hel del om gravskicket och har kunnat datera dem någorlunda. Gravarna låg intill varandra och var, såvitt det var möjligt att bedöma pga skadorna, likadant konstruerade. Under högmantlar av sand fanns stenpackningar som täckte brandlager, dvs. resterna efter gravbålen. Fynden var få och enkla. I två av gravarna fanns lite keramik, kanske rester efter urnor, och i en av dem en röd glaspärla – se bilden. Pärlan daterar gravarna till vendeltid eller vikingatid (ca 550-1050 e.Kr.).  Bland de brända benen, som snart kommer att analyseras, finns både människa och djur. Av det vi sett verkar de döda ha fått med sig flera djur, bland annat hundar.

Överst på fyndbilden syns också ett av de finare stenåldersfynden, ett flintspån. Det har använts som ett vasst skärverktyg. Spånet hittade vi i en av gravarnas överbyggnad, där den säkert hamnat av en slump när gravarna uppfördes på den gamla stenåldersboplatsen.

Resultaten av restaureringen och undersökningen kommer att beskrivas utförligt i den kommande rapporten. Den beräknas vara färdig i vår och kommer då att publiceras här på hemsidan.

Bild 1 Arbetsbild 72dpiDen här skadade graven har nu återställts.Bild 3 Arbetsbild 72dpiNågra av de restaurerade gravarna en tidig morgon i november.Bild 2 Arbetsbild 72dpiEtt ovanligt arbete för arkeologer - finkrattning av gravar.Bild 4 Fyndbild 72dpiNågra av fynden från undersökningen.

 
Fynd efter en stenåldersboplats i och runt gravarna Skriv ut
2015-11-10 11:25

Efter en vecka på gravfältet i Vingåker är väl den största nyheten att vi också har hittat en stenåldersboplats. Fynd av kvartsredskap och lite keramik har dykt upp i och runt gravarna. Egentligen är det inte så oväntat, eftersom grusåsen som gravarna ligger på säkert var en utmärkt plats att bo på under stenåldern. Stenredskap och annat som blev kvar i marken har sedan hamnat i gravarna när man flera tusen år senare, under den yngre järnåldern, kom hit och byggde upp gravhögarna.

Arbetet med att dokumentera skador och undersöka gravrester fortsätter under denna vecka och nästa. Gravfältet dokumenterades på 1930-talet av Ivar Schnell. Tack vare den karta han gjorde kan vi lättare se vad som hänt med gravarna.Bild 1 Gravplan 72dpiPlan över gravfältet från Vingåkersboken utgiven av Vingåkers hembygdsförening (1945-1955).

 
Ett skadat gravfält i Vingåker Skriv ut
2015-11-03 13:02

Mitt i Vingåker finns ett stort gravfält från järnåldern. Gravfältet har skadats i den sydvästligaste delen, och nu under november månad ska Arkeologikonsult restaurera gravfältet på bästa sätt. Vi ska dokumentera hur omfattande skadorna är. Vi ska ta bort stubbar, ris, sten och jordhögar. Gravar som har skadats ytligt kommer att restaureras, medan gravar som är så skadade att de inte kan återställas kommer att undersökas och ta bort.

När vi undersöker skadade gravar försöker vi i möjligaste mån ta reda på hur de sett ut från början. Vi vill också veta hur gamla de är, och vilka människor som blivit begravda här. Resultatet av dokumentationen och undersökningen kommer så småningom att redovisas i en rapport, där vi också kommer att beskriva gravfältet i sitt historiska sammanhang.

Gravfältet, kallat Västra Vingåker 79:1, består av över hundra synliga gravar. Ungefär 75 är högar, ett trettiotal är stensättningar, och så finns det en, kanske två, domarringar. Undersökningen görs på uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län.Bild 1 arbetsbild 72dpi img105015Utsikt över gravfältet där gravarna kan skönjas som svaga upphöjningar.

 
Rapporten från kvarteret Mercurius är färdig Skriv ut
2015-09-28 12:30

Under våren och försommaren 2012 berättade vi i olika reportage här på vår hemsida om utgrävningarna i kvarteret Mercurius. I förra veckan kom vår rapport från de undersökningarna i tryck och från och med idag finns den också att ladda ner från vår hemsida.

Rapporten om utgrävningarna i kvarteret Mercurius

Kvarteret Mercurius ligger utmed Storkyrkobrinken i Gamla stan i Stockholm, i det som under medeltiden kallades Västra kvarteret. Det var ett område som hyste en mindre bemedlad del av befolkningen och här var många hantverkare verksamma.

Vid undersökningen kunde vi dokumentera en bebyggelse som tog sin start omkring 1280 och den tomtstruktur som då etablerades kom sedan att leva kvar till mitten av 1600-talet.

I rapporten redovisas fem bebyggelsefaser och här åskådliggörs de fynd som påträffades med mängder av foton. I anslutning till varje fasredovisning finns också historiska utblickar som behandlar samtida förhållanden i Europa, Sverige och Stockholm. Allt för att sätta in platsen i en större kontext.

Trevlig läsning och hoppas du får nytta av vår rapport!

Hämta rapporten i pdf-format här.

Vi har sett att det kan vara problem att ladda ner via Facebook, om så är fallet får du gå in på vår hemsida och ladda ner rapporten därifrån.

 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 3 av 34