Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Nya Rapporter

Guidad visning i Fyrislund Skriv ut
2016-04-27 10:34

Efter två veckors schaktning har vi kommit en bit på väg. Vädergudarna har varit med oss och arbetet har gått enligt planerna. På boplatsen har stolphål och härdar till åtminstone två hus redan kommit i dagern. Närmast hägrar ytterligare två ytor där vi tror att ytterligare boplatslämningar ska finnas. Möjligen har människorna i husen varit grannar, eller så hör de till generationer som har avlöst varandra. Kanske har något av husen brunnit ned, spår av förkolnade stolpar som fordom burit upp en takkonstruktion kan tyda på det, men det visar sig först när lämningarna är undersökta.Bild1 Arbetsbild 72dpiSchaktning av boplatsytan.

Läs mer...
 
Gravfält och boplats i Fyrislund - undersökning på gång! Skriv ut
2016-04-11 12:53

I utkanten av Uppsala, närmare bestämt Östra Fyrislund i Danmarks socken, planerar Uppsala kommun nybyggnation. Eftersom flera fornlämningar berörs av byggnadsplanerna måste dessa undersökas och dokumenteras först, så att kunskapen om platsens historia inte går förlorad. Arkeologikonsult påbörjar utgrävningen 11/4 och vi räknar med att vara färdiga i början av juli.Bild 1 Arbetsbild 72 dpi img 0012På kullen ligger ett av de två gravfält som nu ska undersökas och i åkermarken nedanför har lämningar efter en boplats påträffats.

Läs mer...
 
På väg genom Bro socken Skriv ut
2016-04-01 12:34

Under några dagar i november/december 2015 genomförde vi, pga ledningsdragning, en liten arkeologisk delundersökning av en äldre vägrest (RAÄ Bro 78:4) i utkanten av Upplands Bro, Uppland. Nu är rapporten klar och finns att ladda ner från vår hemsida.

Den undersökta vägdelen var skadad och upptog en ca 2,8x11,6 m stor yta (N-S). Vi hittade spår efter dels en äldre fas då vägen mera liknat en nedtrampad, bred stig (hålväg), dels en yngre fas då man byggt upp en vägbank. Resterna efter vägbanken utgjordes av en sten- och lerpackning från tidigast 1600-tal. I denna hittade vi en del av en hästsko (troligen Gustav Adolf-sko) och en bit stortegel. Packningen fyllde en svagt skålad, avlång försänkning i vars botten två parallella, långsmala urgröpningar med mörkbrun jord fanns. Dessa tolkas som hjul-/ridspår i botten på en hålväg. En 14C-analys på träkol från jorden i spåren har gett en datering till 1300-1600-tal.

Även om vägen genom 14C-dateringen inte kan föras längre tillbaka än till 1300-talet så kan man ändå argumentera för att den måste ha ett ännu äldre ursprung. Vägen går nämligen mellan Bro kyrka, som etablerades på 1100-talet och föregicks av centralorten Husby, och byn Skällsta, som bör ha sitt ursprung i järnåldern. På de äldsta kartorna (1700-tal) ser man tydligt hur ett större vägnät bundit samman bebyggelsen runt Bro. Vid de gårdar/byar (såsom Kvista, Skällsta och Husby) som historiskt sett legat i anslutning till den undersökta vägen, finns förhistoriska gravfält vilka kan knytas till boplatsernas järnåldersfas. Även gårds-/bynamnen i sig är mycket gamla och har etablerats under järnåldern. I och med att de platser som vägavsnittet binder samman kan föras tillbaka till järnåldern, är det också rimligt att anta att vägarna invid dessa är av avsevärd ålder. Det undersökta vägavsnittet har varit en del av ett viktigt vägnät som knutit samman Mälarens strand med centralorten vid Bro kyrka (Husby) och byar/gårdar längre in i Uppland. Även förhistoriska, hedniska centralplatser, såsom Ullevi (Bro 145:1) och Härnevi, har legat i anslutning till dessa vägar.Bild1 arbetsbild 72dpiUnder ploglagret framkom en vägrest som utgjordes av en sten- och lerpackning som gick i nord–sydlig riktning genom schaktet. Stenar fanns dock inte över hela ytan. De ifyllda linjerna markerar de inmätta lagren samt en tolkning av vägens ursprungliga bredd. Foto taget snett ovanifrån, sett från norr.

 
Nyfynd av runsten i Solna kyrka Skriv ut
2016-01-13 08:51

Måndagen den 11 januari hittades delar av en tidigare okänd runsten inne i Solna kyrka. De två fragmenten är inmurade i en liten nisch framme i kyrkans kor, strax intill altartavlan. Egentligen ligger stenarna öppet för alla att se men de har varit övermålade med vit färg som nu har börjat flagna och blottat runinskriften.

 Bild 1 runstensfragment 72dpiRunstensfragmenten utgör botten i den lilla nisch i kyrkans kor. Stenytan har täckts med vit färg.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 2 av 34