Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Nya Rapporter

Herrestarapporten klar! Skriv ut
2009-05-14 09:39

Nu är den här!

Rapporten från Arkeologikonsults arkeologiska slutundersökning av Herresta gårdstomt och gravfält beläget i Barkarby finns nu tillgänglig i pdf-format i rapportarkivet här på hemsidan.

Det rör sig om två undersökningar, den ena som berörde ett gravfält som bland annat innehöll en tarandgravskonstruktion från perioden 760-400 f.Kr utan begravningar. I den hittades två bronshalsringar, några depositioner av brända sädeskorn, djurben, keramik och malstenar. Alltsammans spår efter rituella aktiviteter. I övrigt innehöll den undersökta delen av gravfältet ett 20-tal gravar med dateringar från yngsta bronsålder fram till vikingatid.

Läs mer...
 
Fördjupade studier från Väster Hacksta Skriv ut
2009-05-14 08:40

imgcaption floatr

Som ett led i rapporteringen av undersökningarna vid Väster Hacksta har två fördjupningstudier producerats av Anna Lagerstedt "Gård och by i Väster Hacksta. Bebyggelsemönster under äldre järnålder" respektive Svante Norr "14C-datering i boplatskomplex. Metodstudier utifrån exemplet Väster Hacksta, Västerås".

icon Gård och by i Väster Hacksta (798.27 kB)

icon 14C-datering i boplatskomplex (1.9 MB) 

Läs mer...
 
Nya uppdrag - vindkraft i Hälsingland Skriv ut
2009-01-13 11:29
 
Arkeologikonsult har anlitats av Nordex AB för att hjälpa till med kulturmiljöfrågorna när två nya vindkraftsparker projekteras i Hälsingland: Gullberg vid sjön Bergviken i Söderhamns kommun och Månberget öster om Jättendal i Nordanstigs kommun. Rapporterna kommer att användas som underlag i MKB-processen och omfattar dels kulturhistoriska förstudier/landskapsanalyser, dels utredningar (motsvarande särskild arkeologisk utredning enligt KML) för att klargöra om eventuella laghinder föreligger i form av fornlämningar vid vindkraftsparkerna.
 
Kontaktperson: Anna Hed Jakobsson
 
 
Rapporten från Väster Hacksta är klar! Skriv ut
2008-11-18 08:44
 
Ladda ner Väster Hacksta rapporten, klicka på bilden!Rapporten från Arkeologikonsults slutundersökning av äldre järnåldersboplatsen vid Väster Hacksta utanför Västerås är nu klar och finns tillgänglig i pdf-format i rapportarkivet här på hemsidan.
 
Undersökningen som genomfördes sommaren och hösten 2006 resulterade i upptäckten av ett boplatsområde omfattande ca 19 ha med bland annat lämningar efter 39 hus, hägnader, brunnar, hantverksområden och härdområden. Dateringarna sträcker sig från förromersk järnålder till folkvandringstidens början.
 
I rapporten presenteras undersökningsresultaten på flera olika nivåer från en diskussion kring C14-resultaten och bebyggelsens kronologiska utveckling till beskrivning av huskonstruktioner och gårdsstruktur. Undersökningarna vid Väster Hacksta har åter aktualiserat diskussionen kring by och gård under äldre järnålder och ger ett unikt underlag för ökad kunskap om bebyggelsen i Västeråstrakten under perioden.
 
 
Fler artiklar...
<< Första < Föregående 31 32 33 34 Nästa > Sista >>

Sida 33 av 34