Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Nya Rapporter

Rapporten från Glasberga i Södertälje är klar Skriv ut
2015-09-15 07:19

Nu har rapporten från vår undersökning vid Glasberga sjöstad i Södertälje kommit från tryckeriet!

altHösten 2013 undersöktes ett gravfält och en del av en boplats från järnålder invid Glasbergasjön öster om Södertälje tätort. Gravfältet, som var beläget uppe på krönet av en bergshöjd, bestod av fem gravar från perioden yngre romersk järnålder-folkvandringstid (ca 200 – 550 e Kr). Det finns flera gravfält och ensamliggande gravar vid Glasbergasjön, men det här är det första gravfältet som undersökts. Gravskicket visade sig vara det typiska för denna period i Mälarområdet, det vill säga variationsrikt utformade stensättningar med brandbegravningar.  Folkvandringstiden brukar beskrivas som en övergångsperiod mellan äldre och yngre traditioner i gravskicket och på det här gravfältet var det tydligt att dessa traditioner blandats.  Gravarna innehöll få fynd, i en av dem påträffades ett bronsspänne och i en annan hittades björnklor och brända enbärsfrön. Björnklor är vanliga i folkvandringstida gravar och brukar tolkas som att ett björnskinn varit med på gravbålet. Att hitta enbär i gravarna är ovanligare, men det beror kanske framförallt på att man sällan har letat efter brända fröer vid undersökning av gravfält. Enen och enbären har haft en helande och skyddande betydelse i folkmedicin och i folktro och används under historisk tid i begravningsritualer. Kanske har denna tradition anor från järnåldern?

Boplatsen låg vid foten av bergshöjden, precis nedanför gravfältet, men det är inte säkert att de varit samtida. Dateringarna från boplatsen visar att den har nyttjats under flera olika tidsperioder: romersk järnålder (ca 0-300 e Kr), vendeltid (ca 550-800 e Kr) och sen vikingatid/tidig medeltid (ca 1000-1150 e Kr).  Ingen av dateringarna sammanfaller med de från gravfältet, men boplatsen är endast delundersökt. Boplatsen består av tre naturliga terrasseringar där det sannolikt legat hus och undersökningen berörde en mindre yta vid sidan om själva terrasseringarna. Den undersökta ytan innehöll anläggningar framförallt i form av eldstäder och enstaka fynd av keramik och brynen påträffades. Exakt vilka aktiviteter som ytan använts för är svårt att uttala sig om närmare än att det sannolikt rör sig om hushållsaktiviteter i nära anslutning till bebyggelsen. Smidesslagg i ett lager kan indikera att smidesverksamhet förekommit på eller i anslutning till terrasserna under boplatsens senare fas.

I rapporten ges närmare beskrivningar och tolkningar av de enskilda gravarna och boplatslämningarna och en redogörelse för fornlämningsbilden i Glasbergaområdet i stort.   

Hämta rapporten i pdf-format här. Vi har sett att det kan vara problem att ladda ner via Facebook, om så är fallet får du gå in på vår hemsida och ladda ner rapporten därifrån.

 

Vill man läsa mer om Glasbergas förhistoria kan man även titta i vår rapport från ett annat gravfält i samma område och undersökningen av ytterligare en folkvandringstida grav (rapport 2015:2809 - följ samma länk som ovan).

 
Långhus och ramverkshus i Mälbyn Skriv ut
2015-09-08 11:38

Vid undersökningarna i Mälbyn längs väg 288 några mil nordost om Uppsala har tre huslämningar kommit fram. Det första och det nordligaste är ett cirka 20 meter långt och 7 meter brett långhus. Inne i huset har taket burits upp av stolpar som stått i par och som grävts ner i djupa stolphål och stöttats med kraftiga stenskoningar. I den södra gaveln kom två utdragna stolphål där stora hörnstolpar varit placerade. Den här typen av långhus med utdragna gavelstolpar hör vanligen hemma i romersk järnålder–folkvandringstid (0–550 e.Kr.). Några motsvarande gavelstolpar har inte funnits i den norra gaveln. Flera mindre stolphål för väggstolpar finns utmed den västra långsidan av huset. Däremot har vi inte kunnat se några stolphål där den östra ytterväggen stått. Detta beror sannolikt på att väggstolparna varit nedgrävda genom ett tjockt kulturlager där färgningen efter nedgrävningarna är den samma som lagret runt omkring.Bild 1 Arbetsbild 72dpi img 3607Långhuset med de stenskodda stolphålen markerade med rödgula koner. Foto från SSO.

Läs mer...
 
Runstensfragment och östersjökeramik i kvarteret Tullhuset Skriv ut
2015-09-03 11:28

Vi har nu avslutat vår slutundersökning inom kvarteret Tullhuset i Norrköping och resultaten har varit över våra förväntningar. Från förundersökningen visste vi att det fanns lämningar inom undersökningsytan från 1600- till 1800-talet samt att det även fanns en medeltida huslämning från 1100- eller tidigt 1200-tal.

Bild 1 Lodfoto 72dpi img629 630 631Den medeltida huslämningen.Gällande de tidigmoderna lämningarna motsvarades förväntningarna från förundersökningen. Stora delar av undersökningsytan var nämligen störd av markberedningar. Men här fanns ändå en latrin från 1700-talet, ett kulturlager från 1600-talet och en avfallsgrop från samma århundrade.

Läs mer...
 
Slutundersökning i Mälbyn utanför Alunda i Uppland Skriv ut
2015-08-17 09:02

Med start måndag den 17 augusti slutundersöker vi två boplatser vid Mälbyn några mil nordost om Uppsala. Boplatslämningarna ligger i åkermark intill väg 288 och arbetet kommer att pågå i cirka fyra veckor.Bild1 Fyndbild 300dpi fyndnr1091Fynd av fossil i en sten som kom i botten av ett stolphål vid förundersökningen.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 4 av 34