Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Fördjupade studier från Väster Hacksta Skriv ut
2009-05-14 08:40

imgcaption floatr

Som ett led i rapporteringen av undersökningarna vid Väster Hacksta har två fördjupningstudier producerats av Anna Lagerstedt "Gård och by i Väster Hacksta. Bebyggelsemönster under äldre järnålder" respektive Svante Norr "14C-datering i boplatskomplex. Metodstudier utifrån exemplet Väster Hacksta, Västerås".

icon Gård och by i Väster Hacksta (798.27 kB)

icon 14C-datering i boplatskomplex (1.9 MB) 

Lagerstedts artikel behandlar inledningsvis landskapet kring Väster Hacksta under äldre järnålder och ger förslag på hur boplatsens resursområdet kan avgränsas. Sedan följer en visualisering av bebyggelseutvecklingen i Väster Hacksta med utgångspunkt i en hypotetisk fasindelning. Bebyggelsen i Väster Hacksta analyseras därefter utifrån dess utseende och rumslighet samt förändring över tid. Jämförelser görs med såväl det intilliggande Skälby som förhållanden i Uppland. Analyserna visar att generellt vedertagna sanningar rörande den äldre järnålderns bebyggelsen inte alltid kan bekräftas i detta material. Detta kan bero på undersökningarna i Väster Hacksta och Skälby berört större sammanhängande områden, till skillnad från undersökningar i Uppland som huvudsakligen utgjorts av linjeprojekt. Även förekomsten av regionala skillnader mellan Uppland och Västmanland påvisas. Artikeln avslutas med en studie av ett antal gårdar från Väster Hacksta där samtida variationer i bebyggelsens utseende förekommer. Ett antal förklaringsmodeller till detta diskuteras samt nya möjliga orsaker lyfts fram. 

 

Norr diskuterar i sin artikel inledningsvis ett antal metodiska problem som 14C-metoden som praktiskt dateringsverktyg och livslängden på järnåldershus. Sedan följer en genomgång av de olika bebyggelseskedena i Väster Hacksta utifrån 14C-dateringarna. Norr tar sedan upp dateringen av en specifik hustyp utifrån två av de påträffade långhusen. Två jämförande studier behandlar därefter resultaten från förundersökningen kontra slutundersökningen av Väster Hacksta samt bebyggelsen i det intilliggande Västra Skälby