Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Slutundersökning i Mälbyn utanför Alunda i Uppland Skriv ut
2015-08-17 09:02

Med start måndag den 17 augusti slutundersöker vi två boplatser vid Mälbyn några mil nordost om Uppsala. Boplatslämningarna ligger i åkermark intill väg 288 och arbetet kommer att pågå i cirka fyra veckor.Bild1 Fyndbild 300dpi fyndnr1091Fynd av fossil i en sten som kom i botten av ett stolphål vid förundersökningen.

Förra hösten förundersökte Arkeologikonsult tre lokaler mellan Alunda och Mälbyn utefter väg 288. Nu fortsätter vi med slutundersökningar vid två av dessa platser. Den ena boplatsen ligger mellan Mälbyn och Sydingösby och den andra några hundra meter längre söderut. Resultat från förra årets förundersökning visar på preliminära dateringar av de båda lämningarna till folkvandringstid (omkring 400–550 e.Kr.), men på den norra boplatslämningen fick vi även en datering som var från modern tid, vilket också visar att aktiviteter pågått här långt senare.

Förundersökningarna av den norra boplatsen RAÄ Alunda 723 resulterade i upptäckten av stolphål, härdar, gropar och kulturlager. Två av stolphålen var stenskodda med stora stenar och låg två meter ifrån varandra. Troligen har de ingått i samma konstruktion och kanske har två takbärande stolpar till ett hus stått där. Vid den södra boplatsen RAÄ Alunda 725 påträffades stolphål, härdar och kulturlager. En koncentration med flera stenskodda stolphål indikerar att det kan vara resterna av ett hus. Boplatsen ligger nära intill ett gravfält som ligger uppe på ett impediment. Till fynden som gått att identifiera från förundersökningen finns två bronsbeslag, ett järnbeslag, spikar, en kniv samt förhistorisk keramik. Vid den föregående utredningsgrävningen påträffades också ett vendeltida fiskstjärtformigt hänge.

Nu återstår att undersöka vad som finns bevarat av boplatserna. Några av våra frågeställningar handlar bland annat om det finns flera bebyggelsefaser och om de båda platserna är samtida. Vad har man haft för försörjning? Kan man se spår efter rituella aktiviteter? Ett spännande fynd med koppling till ritualer kom i botten av ett stenskott stolphål. Det var en flat kalksten med fossil (se bild). Att stenen lagts ner i stolphålet av en speciell anledning råder inget tvivel om. Fossilen i sig är av bläckfiskar av släktet Lituites. Dessutom hoppas vi på att kunna finna en kronologisk och rumslig koppling mellan den södra boplatsen och gravfältet RAÄ Alunda 605:1.