Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Ett långlivat hus och en föränderlig struktur i kvarteret Fältskären. Skriv ut
2014-10-16 12:55

Vi lovade förra gången att återkomma och berätta om Enköpings äldsta hus. Så nu är det dags att leva upp till det löftet. Nåja om det är det absolut äldsta ska vi nog låta vara osagt, men gammalt är det.

Arbetsbild IMG 0842 beskuren 72dpi 685Här grävs ett av golvlagren i husets bostadsdel ut.

 

Huset ifråga låg i anslutning till en av de stenlagda gränderna som ledde ner till båtlänningen och den gamla strandkant som vi berättat om tidigare. Tyvärr som så ofta i samband med arkeologiska undersökningar i medeltida stadsmiljöer var omgivande ytor delvis förstörda av källare till senare byggda hus. Det innebar att det fanns vissa problem med att få en visuell upplevelse av hur husets absoluta närområde en gång brukats. Däremot kommer vi inte att ha några problem med att knyta ihop det med den övriga undersökningsytans lagerföljder. Men det är ett arbete som återstår att göra och ligger lite i framtiden.

Annas hus PICT 20140924 134106 beskuret med text 72dpi 685 kopieraI den här översiktsbilden ser vi hur huset planlösning såg ut. De vita pilarna markerar olika dörröppningar.

 

Låt oss då se lite närmare på det spännande huset, vi börjar med dess plan. Det var ett ganska stort hus, fem meter brett och cirka 12 meter långt. Husets ingång låg uppenbarligen på den västra långsidan och där fanns en ansamling med stenar liggandes utanför dörren. När man klev över tröskelstocken kom man in i en korridorsliknande förstuga och direkt till höger fanns en dörröppning som ledde in till ett utrymme som antagligen fungerat som ett litet stall eller kanske en liten ladugård. Jordprover från golvet visar sig nämligen till största delen bestå av hackad halm, alltså mindre bitar som förmodligen använts som strö. Förutom halm hittades även en hel del flugpuppor, maskkokonger och skaldelar från dyngbagge och andra gödselälskande insekter. Det fanns inget inslag av får, get, eller grisspillning så de djur som hållits här bör antingen ha varit ko eller häst. Bland de växter som hittades i proverna dominerar starr helt och förekommer tillsammans med smörblomma, fingerört och säv. Det visar att betet och eventuellt foder kom från fuktiga strandängar, förmodligen från närområdet. Enstaka fynd av gräs, svingel och svartkämpar kan tyda på att även lite torrare marker användes till fodertäkt men dessa utgjorde förmodligen en liten andel av den totala betes- och foderarealen. Så småningom skulle vidare analyser av till exempel tarmparasiter kunna ge svar på frågan om det är häst eller ko som hållits här inne i rummet. Än så länge får vi sväva i ovisshet, även om man kan förmoda att det nog ändå är hästen som fått stå här. Utrymmet känns nämligen lite för litet för att man ska ha hållit kor här, det kan rimligen inte ha fått plats mer än två djur här, även om de medeltida korna var mindre än senare tiders. Har man bara haft två kor? Det låter lite, men med tanke på att det är en stadsgård så ja kanske. Förhoppningsvis får vi återkomma i frågan senare. När vi nu lämnar det här rummet och dess doft av dynga så ser vi att väggen ut mot förstugan varit uppförd i flätverksteknik.

Flätverksvägg IMG 2686 beskuren 72dpi 685Flätverksväggen var bevarad till en höjd på cirka 25 centimeter, och det är ett ovanligt fynd att göra i tidigmedeltida hus.

 

Kvar i marknivå hittar vi resterna i form av nedslagna störar som man flätat vidjor mellan. Det är inte ofta man ser sådana byggnadsdetaljer bevarade så det är en spännande upptäckt. När vi kommer ut i förstugan vänder vi till höger och tar oss några meter fram, där framme till vänster ser vi ingången till husets bostad, eller själva stugan som det här rummet egentligen kanske ska kallas. Längs ena långväggen finns en väggbänk där man kan ligga och sova eller sitta och göra sina dagliga hushållssysslor.

Annas hus Ugn och härd i stugan IMG 2721 beskuren 72dpi 685Överst till vänster i bild, syns bakugnen. Till höger ligger eldstaden där maten lagats och längst bak kan man ana ett ljusare stråk utmed långväggen där väggbänken funnits. Golvet av lera var bemängt med sot och intrampat kol.

 

Direkt till vänster när vi kommer in finns en bakugn där gårdens bröd har gräddats, kvar finns en stenlagd platta omgiven av stenar på högkant. Utanför fanns rikligt med kol som rakats ut sedan ugnen hettats upp. Mitt ute på lergolvet ligger en öppen eldstad, som gett ljus och värme åt stugans innevånare, där har de också kunnat laga sin mat.

Vi vet inte i vilken byggnadsteknik huset varit uppfört. De få bevarade träresterna bar inga spår efter uttag för knutar, det påträffades heller inga rester efter lera. Så det ligger nära till hands att tro att det rört sig om någon fackverksteknik, troligtvis skiftesverk.

Det här har varit ett viktigt hus, det var ju stadsgårdens centrum och det syns tydligt i att man hållit väl efter det och utfört många olika reparationer och förnyat golvläggningarna vid ett flertal tillfällen. Minst fyra gånger har man till exempel lagt om golvet inne i stugan.

Så till frågan om hur gammalt huset är. Vi påstod ju att det rör sig om Enköpings äldsta hus. Ja det är inte helt enkelt att datera det faktiskt. Man kan se att det varit i bruk länge, det dröjde ända till mitten av 1200-talet innan det övergavs för gott. Den dateringen baseras på en skärva av en importerad rödgodskanna med bladfjällsdekor som påträffades i det yngsta golvlagret.

FY2392-518590 Dubbelhelkam 72dpi 685Den här dubbelhelkammen är från 1100-talet, eller kanske rent av sent 1000-tal? Till höger syns tvärsnittet av den.

 

Det äldsta fyndet kommer från ett av de äldre, men inte det äldsta lagren utanför men i direkt anslutning till huset. Det rör sig då om en dubbelhelkam med triangulärt tvärsnitt av en typ som brukar dateras till 1100-talet, men som faktiskt även kan ha sina rötter i det allra senaste 1000-talet. Den keramik som hittats i de äldsta lagren är uteslutande av äldre svartgodstyp, här finns inga inslag av annat, så det tyder helt klart på att vi befinner oss i 1100-talet. Sannolikt i 1100-talets äldsta del.

Bodlänga PICT 20140924 162552 beskuren 72dpi 685Det här är längan med bodar som kom fram norr om bostadshuset. Längst upp i bild ligger boden som hade en ugn och till vänster  om bodarna syns den stenlagda passagen.

En mycket spännande iakttagelse som kunnat göras och som har direkt koppling till vårt hus är att dess tomt mest troligt haft en nord-sydlig sträckning och att det till huset varit knutet ett antal bodar. Drygt ett 20-tal meter norrut hittade vi nämligen några mindre byggnader, cirka 3x4 meter stora som låg sida vid sida, tätt samman, kanske hade de rent av gemensamma långväggar och skiljdes bara åt av interna mellanväggar. På västsidan utanför dem återfanns en smal stenlagd passage i flera nivåer som sträckte sig ner mot det gårdshus vi nyss tittat på. I den nordligaste av bodarna fanns en ihoprasad ugn, mindre men liknande den som fanns i vår stuga. Kanske har denna bod utnyttjats för att torka eller röka kött?

I den här boden liksom i de andra kunde man se att golven lagts om vid några olika tillfällen och när vi lyfte på ett trägolv så gjorde vi ett intressant fynd, här hittade vi ett litet husoffer i form av två stora hästkäkar som lagts direkt under golvet. Den här typen av offergåvor hittas då och då, och de ger oss en inblick i hur dåtidens människor agerade för att försöka få kontroll över och skydda sin egen ovissa lycka och välgång.

Husoffer IMG 0858 beskuren 72dpi 685Under trägolvet hittades de här två hästkäkarna. Det är en offergåva som lagts där i huset, sannolikt för att bringa lycka till gården.

 

Det spännande med den bebyggelsestruktur vi nu anar är att den stämmer väl överens med vad som iakttagits i andra centralorter från den äldsta medeltiden, men här i kvarteret Fältskären kan vi också se att denna struktur sedan överges när vi kommer en bit in i 1200-talet. Kanske vid 1200-talets mitt så struktureras sedan bebyggelsen om och en ny era i urbaniseringsprocessen inleddes.

Undersökning närmar sig nu sitt slut i fältfasen, men vi räknar ändå med att kunna ge er ytterligare en berättelse från platsen innan vi drar oss tillbaka in på kontoret. Så fortsätt följa oss!