Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Nyvunnen mark i kvarteret Fältskären - stora utfyllnadsarbeten på 1200-talet Skriv ut
2014-06-27 08:23

Undersökningarna i kvarteret Fältskären i Enköping fortsätter och allt löper på enligt plan. Man kan lätt konstatera att det tar sin tid att få kontroll på lagerbilden i områdets olika delar och en överblick över strukturerna på en så här stor utgrävningsplats. Det känns som att vi nått den punkten och nu kan ana den stora bilden av hur det här området i Enköpings medeltida utkant en gång vuxit fram och utnyttjats över tid. Men ännu återstår så klart att fylla den bilden med massor av intressanta detaljer. Dit ska vi ha nått någon gång i månadsskiftet oktober/november.

ArbetsbildHär grävs utfyllnadslagren med träflis bort. Dessa lager har dumpats ut i den gamla strandkanten under tidigt 1200-tal.

 

En viktig strukturell förändring vi just nu kan se är att man någon gång under tidigt 1200-tal har ägnat sig åt att att utvidga den medeltida stadens yta. Det har gjorts genom omfattande utfyllnadsarbeten av den tidigare ganska långgrunda strandzonen mot Mälaren. Det är tydligt att det här är ett område som under äldre tid varit utsatt för periodvisa översvämningar, i de undre delarna av våra kulturlager dominerar vattenavsatta svämlager som återkommer med viss regelbundenhet. Det är väl inte otroligt att det är lager som avsatts under den tidiga våren efter snösmältningen då Mälarens vattenstånd kan bli rejält mycket högre och lägga stora arealer under vatten, speciellt där marken är flack och låglänt. När landhöjningen nått så pass långt att dessa översvämningar blev mindre kännbara har man passat på att skapa ny markyta där staden kunde växa till och nya tomter anläggas. Det var på en sådan ny tomt som bebyggelsen vi rapporterade om förra gången etablerades.

Utfyllnadslagren består till allra största delen av träflis och bark, vilket kanske kan ge oss en aning om att det under den här perioden också förekommit en ganska omfattande nybyggnation i staden där stockar barkats och timmer bilats för att bygga nya trähus. Restprodukterna har sedan dumpats ut i strandkanten. Där har man också slängt ut sopor i form av mat- och slaktrester samt en del hantverksavfall. Vi hittar mycket djurben och en hel del läderspill i de här lagren.

TräflislagerSå här spännande ter sig träflislagren i närbild. En iakktagelse vi kunde göra var att lagren förts på under en längre tid med mellanliggande avbrott.

TumvanteI utfyllnadslagren finns en del organiskt material bevarat, mest rör det sig och läderspill men även en och annan färdig produkt har också hamnat här. Det här är en tumvante från 1200-talet.

 

När de här arbetena gjordes så måste man sannolikt ha fattat ett allmänt beslut om det i staden, det rör sig knappast om något privat initiativ taget av några få tomtägare, för när det görs så täcker man över en äldre stenlagd gata som löpt utmed den dåtida strandkanten och upp mot stadens centrala delar i riktning mot där Stora torget ligger idag. Den gatan bör ha varit en allmänningsgata. Hur snabbt processen med att skapa ny mark gått är kanske för tidigt att uttala sig om, men vi kan ändå se att utfyllningarna inte skett momentant - vid ett tillfälle, utan att de pågått med vissa avbrott. I utfyllnadslagren hittar vi nämligen tunna lager som visar att markytan legat öppen ett tag innan nytt avfall kastats ut. Utifrån fynden på en av de tomter som sedan anläggs här kan vi dock ana att arbetena bör ha varit avslutade någon gång mot mitten av 1200-talet.

Utfyllnader PICT 20140613 112109 korrUtfyllnaderna under tidigt 1200-tal har inte bara gjorts ut i den äldre strandzonen, även en äldre gatusträckning har täckts över. På den här bilden har vi redan tagit bort det mesta av utfyllnaderna på gatan, men man ser hur lagren sträcker sig ut på ömse sidor om den. Det flätverksklädda tomtdiket har anlagts vid 1200-talets mitt.

 

Den här typen av utfyllnadsarbeten för att skapa ny mark är inget ovanligt eller speciellt för Enköping, det kan vi se också i andra städer vid den här tiden. Till exempel vid våra undersökningar i kvarteret Mercurius i Gamla stan och Södermalmstorg i Stockholm. Även där har byggnads- och matavfall blivit till ny tomtmark. Det intressanta med utfyllnaderna här i Enköping är att de indikerar att tomtmarken får en helt ny struktur och en ödeläggelse av en allmänningsgränd. Det är något som vi kanske får anledning att återkomma till i framtida rapporteringar här på hemsidan under hösten. Så fortsätt att följa oss!