Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Spännande lämningar från skilda medeltida epoker kommer just nu fram i kvarteret Fältskären. Skriv ut
2014-06-12 13:54

Det är lite svårt att vara systematisk och rapportera kronologiskt från den här undersökningen. Detta beror på att ytan vi undersöker är väldigt stor och svagt sluttande så de avbaningar som gjordes för många år sedan när man anlade en parkeringsplats här har berört kulturlagren olika mycket på olika platser. Därför ligger det nu framme lämningar från skilda epoker under medeltiden.

ArbetsbildHär grävs lämningar från mitten av 1200-talet fram. Det är flätverksstaket med ett mellanliggande avfallsdike. Dessa lämningar överlagrar en äldre stenlagd gränd.

 

Här ska vi nu ta en titt på några lämningar som framkommit under de senaste veckorna.

Bodar med portliderTvå bodar med ett portlider emellan. Till höger i bild syns en del av den stenläggning som lett in till tomten från en träbelagd gränd. Till vänster i bild har gårdens inre gårdsplan funnits.

 

Vi inleder med ett kort besök på en del av en stadsgård från 1300-talets första hälft. Här fanns två mindre bodar som varit timrade och haft plankgolv. De var ordentligt grundlagda och syllstockarna vilade på nedgrävda träplintar vilket gör att man kan ana att de kanske varit byggda i två våningar. Mellan bodarna fanns ett mellanrum som med största sannolikhet varit ett portlider. Här kunde man i jordlagret hitta växter som trivs bra i just sådana utrymmen till exempel trampört, groblad, svinmålla och snärjmåra. På östra sidan om bodarna fanns en smal öppen gårdsyta och utanför den en stenlagd yta som fungerat som gångväg in på tomten från en träbelagd gränd. När man gick genom portlidret kom man in på den egentliga gårdsplanen. Vad de här bodarna använts till vet vi inte i nuläget men de kan säkert ha fungerat mycket bra som lagringsutrymmen för matvaror eller handelsvaror. I jordlagren på gårdsytan låg det en hel del fynd och bland dem lyckligtvis flera kammar. Den typen av föremål är väldigt bra dateringshjälp och de kammar som påträffades inne på gården är alla sådana som var i bruk under första hälften av 1300-talet.

Kammar från tidigt 1300-talDe här kammarna var vanliga under tidigt 1300-tal och de hittades på gården med bodarna och portlidret.

 

Så ska vi flytta oss hundra år tillbaka i tid. Från den tiden har det kommit fram väldigt spännande lämningar av en tomt från tiden omkring 1250.

Hus med lergolv och härdTill vänster i bild låg husets förstuga och till höger syns den askgråfärgade härden som låg centralt i husets stuga. Längst upp i bild kan man ana att stugdelen också haft en väggbänk utmed ena långväggen.

 

Tomten har varit knappt tjugo meter lång. Längst ned på den, mot den gamla stranden låg ett hus av en typ som är tämligen ålderdomlig. Det var ett hus med träsyllar och byggt med två rum. När man klev in i huset så kom man först in i en liten förstuga och därefter in i det rum som kallades stugan. Stugan utgjorde en form av allrum där man lagade mat, åt och sov, ibland utfördes andra sysslor där också såsom enklare former av hantverk. Här inne kunde även en del av djuren få vistas tillsammans med människorna under vintertid. Utmed ena långväggen fanns rester av en väggbänk där husets innevånare kunnat sitta ner, det var också här man sov. Mitt på golvet i stugan fanns husets eldstad i form av en enkel härd. Golvet var lagt av packad lera och vi kunde se att det lagts om vid ett flertal tillfällen. Det innebär sannolikt att huset använts under en längre period. Den här typen av hus började byggas under vikingatid och i städerna fanns de sedan i bruk åtminstone in på 1300-talet.

Längre in på tomten har gårdens innevånare uträttat sina behov, här fann vi en stor grop som ursprungligen verkar ha haft en vidjeflätning längs kanterna. Den var fylld med illaluktande latrin. Här kan vi kanske hitta några parasitägg som ger oss en inblick i människornas hälsotillstånd på den här gården?

LatringropI den här gropen har gårdens innevånare uträttat sina behov. Den var omkring 0,8 meter vid och 0,7 meter djup, helt fylld med illaluktande latrin. Till höger nere i gropen syns att den en gång varit skodd med en vidjeflätning.

 

Hela tomten har avgränsats med ett flätverksklätt dike. Flätverket som också fungerat som ett staket utgjordes av vidjor som flätats mellan störar på rad utmed hela tomtgränsen.

FlätverksstaketEtt flätverksklätt dike som avgränsade en tomt från mitten av 1200-talet. I diket låg massor med avfall. Här kan man också tydligt se att diket är yngre än den stenlagda gränden som löper genom området.

 

Det här var det första staketet av den sorten som kommit fram vid vår undersökning, men säkerligen inte det sista. Vi ser att här kommer att finnas gynnsamma förutsättningar för att studera stadsgårdstomter och några av dem kommer säkerligen att kunna undersökas i sin helhet vilket är mycket ovanligt. Här tycks även finnas bra möjligheter att dokumentera omläggningar av tomtstrukturer över tid så det finns all anledning att följa vårt vidare arbete i kvarteret Fältskären.