Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Arkeologikonsult - pågående arkeologiska undersökningar
Kv Gubben - Bords- och matkultur bland 1700-talets handelsmän i Norrköping. Skriv ut
2011-09-23 08:23

Våra undersökningar i kvarteret Gubben i Norrköping går nu in i sin slutfas och avslutas i och med september månads utgång. Vi har nu fått fram de bakre delarna av 1700-talets tomter. Där har vi funnit hus, bodar och andra ekonomibyggnader samt en rektangulär kallmurad brunn. Husen har stått mycket tätt med endast trånga gångar mellan många av dem. I den östligaste delen av undersökningsområdet framkom en mycket vällagd stenläggning som är samma gata som kan ses på stadskartan från 1640-talet. När Louis de Geers palats Stenhuset från 1620-talet brinner ner år 1711 och området kvartersindelas är det denna gata som utgör den östliga kvartersgränsen för kvarteret Gubben. Vi kan nu tidsfästa kvartersindelningen till år 1715 genom fynd av tre grundläggningsmynt från detta år i olika hus.

 

 
versikt2Här är en översiktsbild inne från gårdsmiljöerna o kvarteret Gubben. Längst ner i bildkanten syns en del av gata som löpte in i kvarteret från nuvarande Saltängsgatan redan på 1600-talet. Till höger i bildens mitt syns den stensatta brunnen. I övrigt rör det sig om gårdsbyggnader med många olika funktioner, band annat har vi hittat flera bakstugor och kök.
Läs mer...
 
Tågenrapporten klar! Skriv ut
2011-09-08 12:55

Arkeologikonsult har genomfört en slutundersökning av lämningarna av torpet Tågen, som var beläget strax utanför Västerås stad under tiden ca 1640-1780. Nu är rapporten läst och godkänd av länsstyrelsen och finns upplagd här på hemsidan.

 

Fig1

Torpet Tågen. Rekonstruktion av den yngre torpstugan. Illustration av Mathias Söderberg.

 

Torplämningen har gett en inblick i de lägre bemedlades verklighet under en tid som inte är särskilt avlägsen vår. Torpet Tågen är ett exempel på hur en torpstuga med ett enskilt hushåll kunde vara gestaltat under förmodern tid. En kärv tillvaro med ett begränsat socialt, fysiskt och ekonomiskt utrymme.

 

Den torpstuga som uppfördes kring 1640 var liten och enkel. Under denna äldsta fas har sannolikt de flesta inventarierna också varit av trä. Med tiden fick torparna på Tågen det lite bättre, och stugan renoverades och byggdes ut. Fynden visar också på att man under torpets senare fas i högre utsträckning kom att använda sig av keramik.

 

En ögonblicksbild av livet på torpet har fynden av kritpipor gett. Pipornas snäva datering indikerar att torpet bara har haft en rökande torpare, som njöt sina rökverk under det sena 1600-talet. Fyndspridningen visar att rökningen ofta skett på torpets baksida, väster om torpbyggnaden. Här har vår rökare kunnat sitta efter dagens arbete, med ryggen mot väggen och ansiktet vänt mot kvällssolen.

 

Fig2

Ett hårt slitet skaft visar att kritpipor inte var någon slit- och slängprodukt på torpet Tågen.
 
Kv Gubben - Folktro och vardagsliv i 1700-talets Norrköping. Skriv ut
2011-08-26 13:04
Fram till den förödande brand som ödelade Louis de Geers ståtliga palats Stenhuset år 1711 utgjorde det som nu är kvarteret Gubben den västra delen av palatsets tomt. Efter branden indelades tomten i två kvarter – Gubben och Stenhuset. Kvarteret Stenhuset undersöktes av Arkeologikonsult år 2009 och nu utför vi en arkeologisk utgrävning av den sydvästra delen av kvarteret Gubben.

 

Bartmankrus
Är detta gubben själv? På grävningen har vi hittat en del av ett sk. Bartmankrus i stengods från 1600-talet.
Efter två veckors intensivt grävande kan vi nu skönja konturerna av den äldsta kvartersbebyggelsen. Det rör sig om grunden till ett större hus i den norra delen av undersökningsytan och källaren till ett hus som varit placerat ut mot Motala ström i söder. Mellan dessa har det stått åtminstone ytterligare ett hus och troligen även ett lider vilka tillsammans har bildat en sammanhållen stadsgårdsmiljö. I syllen till en av byggnaderna fann vi ett grundläggningsmynt. Myntet är 1 daler från 1715 och visar att kvartersindelningen med medföljande byggnation skedde några få år efter palatsbranden 1711.

 

I anslutning till den ovan nämnda källaren fanns även en äldre källare, den första och hittills enda byggnad vi kan knyta till 1600-talet och palatstiden. Nedtrampat i golvlagret av grus och sand hittades bland annat ett kritpipsskaft med en dekor som kan dateras till cirka 1640-1660. Även avsaknaden av byggnadsmaterial från palatset talar för att källaren är uppförd under 1600-talet. I de 1700-tals källare och hus vi hittills grävt fram återfinns golvplattor av polerad skiffer, holländskt importerat tegel och huggna byggnadsdetaljer i sandsten. Dessa har ofta en placering som visar att det är återanvänt material, rimligen härrörande från Stenhuset. Ett mäktigt brandlager visar att källaren brunnit. Förmodligen i samma brand som ödelade Stenhuset 1711 eller i samband med den förödelse som drabbade Norrköping när staden intogs av ryssarna 1719 och större delen av stadens bebyggelse brändes ner.

Läs mer...
 
Ströja – hus och andra lämningar från yngre järnålder och framåt i tid Skriv ut
2011-08-16 12:06
Sen några veckor tillbaka är vi klara med all avbaning av den matjord som täckt de delar av fornlämningen i Ströja som vi ska undersöka denna säsong. Nu fokuserar vi på att undersöka de lämningar som kommit fram. I år har vi berört de områden som ligger i utkanten av den historiskt kända gårdsplanen och undersökningarna har gett intressanta resultat.

Hittills har vi identifierat tre stycken så kallade treskeppiga långhus som ligger strax norr om den historiskt kända bebyggelsen. Vi kan ana att det finns flera hus men eftersom det på vissa ställen är ett virrvarr av anläggningar som överlappar varandra från olika perioder och från olika aktiviteter är det först när anläggningarna har undersökts som vi kommer att veta hur många hus som har funnits och hur de har varit uppbyggda. Nu har vi undersökt två av dessa hus men eftersom undersökningen pågår kommer vi säkert att kunna knyta fler anläggningar till dessa byggnader. Husen som vi undersökt är byggda på ett sätt som tyder på att de bör tillhöra järnålderns senare del. En trolig datering är vendeltid (550 – 750 e.Kr.) och kanske kan vissa av husen även tillhöra tidig vikingatid.

Läs mer
 
Kv Gubben - Nya stadsarkeologiska utmaningar i Norrköping Skriv ut
2011-08-04 12:35

Den 8 augusti startar Arkeologikonsult slutundersökningen av kvarteret Gubben i Norrköping som från att ha varit en del av Louis de Geers palatsområde under 1600-talet omvandlades till ett kvarter bebott av burgna handelsmän. En inledande avbaning av fyllnadsmassor gjordes i slutet av juni. Redan då kunde vi konstatera att det finns fler huslämningar från äldre bebyggelse  inom undersökningsområdet än förundersökningen påvisade.

Källare i kvarteret Gubben
Här syns två av de källare som finns i kvarteret Gubben. Den nederst i bild var en helt ny upptäckt som vi gjorde i samband med de inledande schaktningarna i juni. Den var inte känd sedan tidigare och preliminärt dataerar vi den till tidigt 1700-tal. I källarens högra nederkant syns gulaktigt tegel som sannolikt tagits ur raseringsmassorna från palatset Stenhuset efter branden 1711.
Läs mer...
 
<< Första < Föregående 11 12 13 14 Nästa > Sista >>

Sida 11 av 14