Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Arkeologikonsult - pågående arkeologiska undersökningar
Ströja - andra säsongen pågår Skriv ut
2012-06-28 09:03

Vår undersökning vid Ströja utanför Norrköping är nu inne på sin andra säsong och har hållit på sen mitten av maj. I år har vi hittills schaktat fram cirka 22 000 kvadratmeter vilket motsvarar 3 hela fotbollsplaner. Tillsammans med förra årets undersökning på 26 000 kvadratmeter är det den största sammanhängande arkeologiska undersökningen i Norrköpingsområdet sedan 1990-talet. Ett stort antal anläggningar har framkommit och bland de strukturer som redan nu kan urskiljas finns en hel del spännande konstruktioner.

Arbetsbild
Här pågår undersökning av en husgrund från historisk tid. Fynden tyder i dagläget på en datering till 1600-tal. I närheten har medeltida keramik hittats tidigare. Kanske finns det alltså en kontinuitet i husets användning som sträcker sig över en lång tidsperiod?

 

I undersökningsområdets nordvästra del finns bebyggelselämningar från historisk tid i form av syllstensrader, ett lergolv och en källare. Fynden av bl.a. kritpipor, rödgods och slagg pekar på att det handlar om en bebyggelse från 1600-1700-talet. Bland fynden finns också en vackert ornerad doppsko till ett paraply och en sländtrissa i form av en genomborrad mallrik. Till samma fas hör sannolikt även en stensatt yta längre söderut. I det historiska kartmaterialet ligger en stor ekonomibyggnad på platsen och ytan har troligen utgjort en gårdsplan till denna. Över hela området löper också en äldre väg som bitvis kan följas.

Läs mer...
 
Kv. Mercurius - Spåren efter Magnus Skomakares 1400-tal Skriv ut
2012-06-20 10:50

Sedan ett par veckor tillbaka är utgrävningarna i kvarteret Mercurius äntligen igång igen efter ett nästan månadslångt uppehåll på grund av grundförstärkning av ett av husen på gården vi undersöker.

 

Gränd_och_gård
Här grävs en gränd och en gårdsplan från 1400-talet fram

 

 

Läs mer...
 
Kv. Mercurius - Våldsam brand spårad Skriv ut
2012-03-30 08:47

Gränd från 1550-tal och brunnet hus
Här syns en del av kullerstensläggningen från 1550-talet och överst till vänster i bild syns lämningarna efter ett nedbrunnet hus.

 

Vid undersökningen i kvarteret Mercurius har vi nu kommit ner till mitten av 1500-talet. En äldre kullerstensbelagd gränd som skär genom kvarteret framkom under den gränd som anlades i slutet av 1500-talet. I likhet med den yngre gränden har den en rännsten längs den norra kanten. Att anlägga rännstenar i gatorna var ett bruk som infördes under senmedeltiden. I den västra delen av undersökningsområdet har det första huset som är så pass bevarade att det kan ge en bild av tomtgränser, husens placering och uppbyggnad framkommit.

Läs mer...
 
Kv. Mercurius - Utgrävningarna igång igen Skriv ut
2012-03-16 12:13

I februari påbörjade vi slutundersökningen av innergården i kvarteret Mercurius i Gamla stan och efter ett mindre avbrott för att förstärka grundmurarna på de omgivande byggnaderna fortsätter nu utgrävningarna. Undersökningen är den största som genomförts i Gamla stan sedan mitten av 1990-talet och utförs av Arkeologikonsult i samarbete med Stockholms stadsmuseum.

 

Fat_med_kvinnomotiv
Holländskt fajansfat från 1600-talet med kvinnomotiv

 

Inom kort kommer undersökningen även att kunna följas på Medeltidsmuseet där bilder och texter om vad som händer på grävningen kommer presenteras fortlöpande. Där kommer även en monter med fynd från grävningen finnas. Vårt mål är att fynden i montern skall bytas ut kontinuerligt så att de återspeglar den faktiska grävsituationen så långt det är möjligt.

Den inledande grävningen startade under sträng kyla och begränsat antal arkeologer då hela gårdsytan i initialskedet skulle grävas ned cirka 70 centimeter till den äldsta kullerstensbesatta gårdsplanen från senare delen av 1600-talet. Efter att gårdsplanen dokumenterats sänktes hela ytan ytterligare 1 meter. Målet var att schakta undan de raseringsmassor som lagts ovanpå en äldre gränd och den bebyggelse som funnits på ömse sidor om gränden fram till 1640-talet då området reglerades och kvarteret Mercurius bildades.

Ett par decimeter innan vi nådde ner till gränden framkom en fragmentarisk rest av en byggnad. Lämningarna bestod av en del av en stensyll, rester av ett kullerstenssatt golv och en utfallen vägg av trä och tegel i fackverksteknik.

Läs mer...
 
Kv. Mercurius - De arkeologiska undersökningarna i Gamla stan har startat Skriv ut
2012-02-09 10:55

I juni 1419 drabbades Stockholm av en av våldsammaste bränder som drabbat staden. Endast kyrkorna och ett fåtal borgarhus klarade sig. Den materiella förödelsen var stor. Bland annat brann stadens jordeböcker upp. Ett par år efter eldsvådan begärde Magnus skomakare att hans tomt som varit inskriven i den gamla boken skulle införas i den nya jordebok som upprättats efter branden. Enligt beskrivningen låg Magnus skomakares tomt ”i gränden nordan Brödragatan på norra sidan nedanför Peter Röd nere vid stadsmuren”.

 

Arbetsbild
Logistiskt var förundersökningen en utmaning då ett mer än tre meter djupt schakt skulle grävas på en förhållandevis liten yta. Till stor hjälp var den lilla grävmaskinen på bilden vid avlägsnandet av större stenar och jordmassor. Här tas spisen i ett av 1400-talshusen bort.

 

Gränden, vars namn är okänt, påträffades vid den förundersökning som Arkeologikonsult nyligen genomfört i kvarteret Mercurius i Gamla stan. Den yngsta sträckningen av den kullerstensbelagda gränden kan dateras till decennierna kring sekelskiftet 1600 och den äldsta till senare delen av 1300-talet. Under 1300-talsgränden finns sannolikt rester av en äldre kavelbro bevarad.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 10 av 14