Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Arkeologikonsult - pågående arkeologiska undersökningar
Växter i kvarteret Fältskären Skriv ut
2013-10-17 13:29

Inför vår undersökning i kvarteret Fältskären formulerade vi en rad frågor kring intressanta problemställningar om den tidig- och högmedeltida bebyggelsen och verksamheten i Enköping. T.ex vill vi veta hur bebyggelsen disponerats på tomterna och vilka funktioner är kopplade till byggnaderna (boende, hantverk, djurhållning etc.)? Vi vill också ta reda på vad man åt och om det finns odlingar på tomterna. Vad har man odlat och vad har man importerat?

Eftersom vi befinner oss i stadens absoluta utkant så är det dessutom relevant att fråga sig hur man nyttjat strandzonen över tid. Har man odlat där eller är det bara betesmark för djuren? Om man har odlat där hur skiljer sig då den odlingen från den som bedrevs på tomterna?

Vi befinner oss fortfarande bara i den inledande fältfasen av hela projektet som även fortsätter nästa år men redan nu börjar vissa drag att framträda.

Läs mer...
 
Det medeltida Enköping växer fram i kvarteret Fältskären Skriv ut
2013-09-30 08:58

Efter fyra veckors utgrävning är vi nu halvvägs in i årets del av undersökningarna i kvarteret Fältskären. I enlighet med länsstyrelsens önskemål skall halva ytan undersökas med understöd av grävmaskin och resterande del grävas för hand. Vi är nu i stort sett klara med den maskingrävda ytan och har där fått fram en massa spännande information som visar hur detta område i stadens utkant successivt togs i anspråk och började bebyggas i början av 1200-talet.

Arbetsbild grändHär pågår undersökning av den yta som ska grävas med maskinstöd. Uppe till höger i bild syns den stenlagda gatan.

 

Läs mer...
 
Arkeologi i kvarteret Fältskären i Enköping Skriv ut
2013-09-05 13:36

Nu i veckan påbörjades den arkeologiska undersökningen i kvarteret Fältskären i centrala Enköping. Området för grävningen utgörs av en parkeringsplats, där ca 950 kvm av ytan ska undersökas i år. Tidigare undersökningar i delar av kvarteret har visat att området låg i stadens utkant då den började växa fram under tidig medeltid. I sydvästra delen har rester av indelade tomter med bostäder, verkstäder och fähus hittats. Spår av hantverk som ben- och hornrester från kamtillverkning och slagg från järnsmide fanns på flera ställen. Dessutom fanns rester av skinnberedning och skotillverkning. Mot den dåtida strandlinjen i sydöst glesnade bebyggelsen ut. Här har bara funnits enstaka byggnader och området verkar främst använts för odling och bete. De lämningar som påträffats hittills har daterats till tiden mellan 1150 och 1350.

 

IMG 0396Inför undersökningarna har vi flera frågor som vi söker svar på. Vi vill veta hur bebyggelsen sett ut och hur den förändrats med tiden, hur husen och tomterna organiserats, vilka som bodde här och vad de sysslade med. Var de bönder eller hantverkare, eller lite av båda? Vilken typ av hantverk ägnade man sig åt? Var det man tillverkade tänkt för eget bruk eller sålde man det vidare? Vi ska också undersöka vad de odlade och åt. Var allt närodlat eller importerade man varor från mer långväga platser? Genom att svara på dessa frågor, och många andra, hoppas vi kunna belysa livsvillkoren för människorna i Enköpings utkant under medeltiden. Vi kommer också att försöka svara på frågor om hur Enköping förhållit sig till andra städer i Mälarområdet och landsbygden runt omkring.

 

Spännande fynd redan andra dagen

Direkt under parkeringens gruslager har nu en stenlagd gata framkommit. Gatans riktning stämmer överens med det medeltida gatunätet och i kulturlager invid gatan har medeltida fynd som till exempel keramik hittats. Mitt under ett besök av ABC-nyheterna hittades också en medeltida tärning. Tärningen har kubisk form och är tillverkad av ben eller horn. På morgonen dagen efter hittades ytterligare en tärning. 

IMG 0392 kompTärningsspel blev populära i Europa under medeltiden. Att spela med tärning kallades att dobbla. Kung Magnus Eriksson införde i Stadslagen från 1350-talet ett förbud mot att spela tärning om mer än en mark. Om man ändå gjorde det fick man böta tre marker. Hade man inte möjlighet att betala sina böter blev man satt i stocken. Tredje gången man åkte fast blev man tvungen att lämna staden. Trots detta är fynd av tärningar och spelpjäser vanliga fynd under arkeologiska grävningar.

Från och med vecka 39 kommer vi att hålla visningar på onsdagar kl. 13.00. Du kan också följa oss på Facebook www.facebook.com/arkeologikonsult

 
Gropkeramik i Åby, Östergötland Skriv ut
2013-06-03 13:12

Vi har precis kommit in från fält efter att under våren ha genomfört en förundersökning inom den kända stenålderslokalen i Åby, Östergötland.

ArbetsbildÅbyboplatsen, som upptäcktes redan på 1920-talet, är en gropkeramisk lokal och den användes för omkring 5000 år sedan då platsen låg direkt invid havet. Spår efter bland annat fiske och säljakt har påträffats vid tidigare undersökningar, liksom olika typer av hus, härdar, gropar och även tre troliga gravar. Typiskt för de gropkeramiska platserna är en förekomst av just gravar och även spridda människoben. Utmärkande är också stora fyndmängder med förutom stenartefakter och benmaterial framför allt stora mängder keramik. Under Axel Bagges arkeologiska undersökningar i Åby på 1930-talet, då drygt 300 kvadratmeter grävdes ut, tillvaratogs 700 kg fynd.

Det som nu sker i Åby är att en ny skolbyggnad håller på att uppföras. För att tillgodose behovet av parkerings- och hållplatser invid den nya skolan, och för att ordna en vändplats för skolbussen, ska enligt planerna en del av stenålderslokalen tas bort. Det är en central del av fornlämningen som berörs. Exploateringsområdet inkluderar bland annat tomten ”Fornemo” där Bagge utförde sina utgrävningar på 1930-talet. Även ett antal mindre arkeologiska undersökningar har skett inom området. Dessutom har exploateringsområdet påverkats av andra typer av ingrepp, som ett husbygge, stubbryckningar och anläggandet av en parkeringsplats.

Läs mer...
 
Kv. Hökaren i Enköping. Metallhantverk från 1800-talet och medeltida kammakeri Skriv ut
2012-10-23 12:40

I drygt två veckor har en arkeologisk undersökning pågått inom kvarteret Hökaren i centrala Enköping. Kvarteret bildades år 1800 då hela staden reglerades efter en förödande brand året innan.

Översikt
I förgrunden syns en del av den kullerstensbelagda gårdsplanen och därbakom husgrunden utmed Kryddmästargatan.

Den undersökning som nu utförs berör den nordvästra delen av kvarteret. Undersökningen visar att det sannolikt inte funnits någon bebyggelse här innan år 1800. Från denna tid har vi bland annat funnit en kraftig grund efter ett hus som stått utmed Kryddmästargatan och flera nivåer av en kullerstensbelagd innergård. På och mellan de olika kullerstenbeläggningarna fanns klipp, smältor och slagg efter metallhantverk av järn, men framförallt brons. Fynd av mynt och porslin visar att verksamheten varit i gång mellan cirka 1800-1850. Vad som tillverkats får anstå tills materialet hunnit analyseras men fynden av ett större antal knappar och söljor av brons indikerar att de utgjort en del av produktionen.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 9 av 14