Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Arkeologikonsult - pågående arkeologiska undersökningar
Spännande stengolv på Jordbromalm Skriv ut
2008-06-13 17:06
 
Över hela den undersökta ytan har vi påträffat områden med tätt lagda stenar. Dessa stenpackningar är av olika typer. Flera av dem består nästan uteslutande av skörbränd sten, dvs. stenar som spruckit sönder efter att ha blivit utsatta för eldning. Några av dessa ligger över stora kokgropar, eller i anslutning till härdar, så dessa är lätta att förstå. Andra innehåller däremot ganska mycket obränd sten och verkar bara ha lagts ut på ytan, utan någon koppling till eldning. Den senare typen förekommer främst vid åsens sluttning ner mot det forntida vattennivån.
 
Vid så gott som alla stenpackningar har vi hittat en eller ett par slipstenar. Slipstenarna har använts till att slipa grönstensyxor, något som man tycks ha ägnat sig åt vid kokgroparna och härdarna. Eftersom slipstenarna måste ha fuktats under slipningen, så kan det tänkas att stenpackningarna vid åssluttningen fungerat som dränering och/eller golv när man vistats där. Förvånandsvärt få yxor har däremot påträffats än så länge. Jordbromalm kan alltså ha varit en plats där yxorna antingen endast färdigställdes, eller en plats där de underhölls.
 
{gallery}/Undersokningar/jordbromalm/galleri2:230:230:0{/gallery}
 
En bild skulle kunna vara en grupp som satt och språkade och sysslade med sina bestyr, samtidigt som de då och då slipade på sina yxor. Ibland reste sig någon eller några och gick ner till vattnet för att fukta sina slipstenar. Kanske stannade de en liten stund och pratade, kanske slog de sig ibland ner på den dränerade ytan. Det finns dock flera tidsskeden på platsen och vilka stenpackningar som hör till vilken tid är ännu inte utrett. Men bilden känns tilltalande.
Förutom stengolven finns också några spännande runda konstruktioner. I dagsläget har vi endast börjat undersöka en av dessa och den verkar bestå av ett antal mindre härdgropar som lagts i en ring. De skall bli spännande att se om det finns fler sådana.
 
Mattias Ahlbeck - projektledare 
 
Slipstenar, Grönstensyxor och Kvarts Skriv ut
2008-05-27 12:34
 
På den sandiga östliga sidan av en åssträckning mitt i Jordbro industriområde har de senaste veckorna sex arkeologer och en grävmaskinförare grävt i ömsom sol, regn, blåst, värme och kyla. Platsen är idag omgiven av både grönskande skog och en betongbemängd avstjälpningsplats. Mellan träden kan vi skymta lite vatten med det passande namnet Lillsjön.

 

Vi som jobbar här har efter att ha schaktat bort humustäcket rensat fram ytan för hand för att upptäcka alla de anläggningar från både äldre och yngre stenålder som finns på platsen. När vi rensat har vi hittat flera skärvstenpackningar vilka vi kommer att undersöka den närmaste tiden. Även många keramikkoncentrationer, flera typer av slipstenar, några grönstensyxor samt givetvis också en stor mängd kvartsavslag har kommit i dagen.

{gallery}/Undersokningar/jordbromalm/galleri1:170:200:0{/gallery}

Från att ha varit en plats där människor uppehållit sig under flera perioder under flera tusen år ska nu marken bebyggas. Vårt uppdrag som arkeologer är att dokumentera de tidigare människornas aktiviteter så att platsen kan fortsätta brukas i nutiden. Innan nya byggnader uppförs på platsen ser vi fram emot att lära oss allt vi kan om människorna som skapat de mångtusenåriga lämningarna vi har att undersöka de kommande veckorna.

 
 
Grävstart i Grimsta Skriv ut
2008-04-28 09:57
 
18 järnåldersgravar! Nu vet vi hur många gravar vi har att undersöka de närmaste veckorna. Det blir några fler än vi räknade med - det är alltid svårt att säkert veta innan växtlighet och matjord har tagits bort och man faktiskt ser vad som dolt sig därunder.
Undersökningen äger rum mitt i ett villaområde. Marken här är värdefull nuförtiden och bebyggelsen tätnar med allt fler villor och småhus. Nu ska tomten där gravarna ligger bebyggas, vilket är anledningen till att vi undersöker och tar bort gravarna. Delar av gravfältet undersöktes redan för tjugo år sedan, också den gången för att villor skulle byggas.
{gallery}/Undersokningar/Grimsta/galleri1:280:280:0{/gallery}
Även om det bodde färre människor här under järnåldern än det gör idag, så var området attraktivt redan då. Här finns många lämningar från tiden. På en höjd alldeles norr om gravfältet ligger resterna efter en inhägnad gård med platå- och terrasshus, en typisk folkvandringstida storgård som vi tror kontrollerade den viktiga vattenled Norrviken då var en del av.
Några kilometer söderut undersöktes 1979-80 omkring åttio gravar på ett gravfält som användes under många hundra år, från romersk järnålder till vikingatid. Ett annat gravfält i närheten har blivit omtalat eftersom man vid undersökningen av det hittade en grav med välbevarade skelett av två halshuggna män, lagda skavfötters och framstupa på resterna av ett brandlager med en äldre begravning. Nära Norrvikens strand undersökte Arkeologikonsult år 2003 delar av ett gravfält från vikingatiden. Gravarna låg på en terrass där metallhantverk hade bedrivits under folkvandringstid-vendeltid.
{gallery}/Undersokningar/Grimsta/galleri2:280:330:0{/gallery}
 
 
Gravarna vi undersöker nu blir alltså ytterligare en bit att foga till pusslet om järnåldersmiljön vid Norrvikens nordvästra strand. Vi tror att gravarna är uppförda under folkvandringstid och tidig vendeltid, ca 400-600 e Kr. Riktigt säkra blir vi först när vi öppnat dem och kan se vad som döljer sig under stensättningarna. En fråga vi ställer oss är om gravarna är samtida med den aristokratiska stormannamiljön på gården intill, och i så fall om detta på något vis avspeglas i gravarna. Och om det inte gör det, beror det i så fall på att gravarna representerar en annan grupp människor?
Anna Hed-Jakobsson
 
 
 
 
 
 
Jordbromalm - Grävstart Skriv ut
2008-04-22 11:05

Nu har våra undersökningar av stenåldersboplatsen RAÄ 233 i Jordbromalm (Haninge kommun) kommit igång. Vi ställdes inför problemet att avverka en ansenlig mängd skog på undersökningsområdet utan att påverka den ömtåliga sandiga marken under det tunna humustäcket. Avverkningen fick ske för hand och kvar återstod att röja undan stockar och ris utan användande av skogsmaskiner. Lösningen på detta blev miljövänlig, både ur kulturmiljö- och miljöhänseende. Se bildspel nedan...

{em_slideshow 2}
 
<< Första < Föregående 11 12 13 14 Nästa > Sista >>

Sida 14 av 14