Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Arkeologikonsult - pågående arkeologiska undersökningar
Tornby - Många härdar Skriv ut
2009-07-27 00:00

Nu har vi börjat undersöka område 3 som ligger alldeles norr om Tornby gård. Här är det meningen att vi ska träffa på en boplats från äldre järnålder.

Schaktning i område 3
Schaktning i område 3 har nu påbörjats och många härdar påträffas i den högre liggande moränmarken.
  

Redan nu kan det konstateras att vi träffat på en yta med väldigt många härdar, än så länge minst ett 30-tal. Hur har denna yta använts och hur relaterar den till bebyggelsen? Ja det får vi se allteftersom vi arbetar vidare. Det är inte helt vanligt att hitta så många härdar samlat i en större grupp i närheten av en bebyggelse i Östergötland. Veterligen har det endast gjorts vid Abbetorp i Vädersta. Där tolkade arkeologerna det som att den gården utgjorde någon typ av storgård. Var vår gård i Tornby också en storgård? Hur såg i så fall en sådan gård ut? Ja det är faktiskt en av de frågor vi tänkt oss att försöka få svar på med hjälp av den pågående undersökningen. Det finns antydningar till att området kring Tornby och Lilla Ullevi haft en speciell ställning i det forntida samhället. Dels har vi platsnamnet Ullevi, där slutledet –vi berättar att det rört sig om en plats där man utövat kultaktiviteter under järnåldern. Högst sannolikt har man också nyligen lokaliserat själva platsen där viet från äldre järnåldern legat. Den låg under vad som i dag är Biltema. Dessutom finns i området vid Tornby ett flertal hällristningar i form av skålgropar. Kanske har även dessa tillkommit i samband med någon form av ritualer vid kultutövning. Rent generellt brukar man förmoda att ledaren av kulthandlingar hörde till en social elit i samhället. Så kanske har Tornby och Lilla Ullevi länge haft en sådan social placering?

Utgrävning av härdar
Maria Sjöqvist och Mathias Söderberg undersöker två härdarna, i några påträffas malstenslöpare.

 
Tornby - Stenpackningar och kulturlager Skriv ut
2009-07-24 07:13

 

När vi började schakta i västra delen av område 2 upptäckte vi att där inte fanns någon väg som vi först hade trott. I stället hittade vi kulturlager, flera härdar och någon kokgrop. Det var alltså tydligt att här fanns spår efter någon typ av förhistorisk boplatsaktivitet. En stor del av kulturlagret var täckt av en nästan cirkelformad stenpackning.

 

Stenpackning_P7130558_korr_72dpi_800_linje
Här syns den stenpackning som kom fram sedan matjorden avlägsnats. Mitt i den har vi grävt två gropar för att kontrollera dess djup och uppbyggnad.

 

Nu har vi undersökt den här stenpackningen och kulturlagret. Det visade sig vara tillkommet i olika omgångar som tydligt gick att avgränsa i de lager som framträdde allteftersom utgrävningen fortskred. Överst kom alltså stenpackningen, därunder ett lager med jord som egentligen var ganska innehållslöst och som hade en lite större utbredning än den överliggande stenfyllningen. Under det innehållslösa lagret kom sedan ett lager med stenar, sot och kol, keramik och bränd lera. Här fanns också spritt en del brända ben.

Benen gjorde oss inledningsvis lite frågande. Kunde det röra sig om en överplöjd gravanläggning som vi hittat? Men vår osteolog Leif Jonsson kunde snabbt ta oss ur den föreställningen. Det rörde sig enbart om brända ben från medelstora och stora däggdjur i form av nötkreatur, i en salig blandning och från olika kroppsdelar. Så istället för en grav kunde vi konstatera att det lager vi höll på att gräva var ett ganska typiskt kulturlager som innehöll rester efter matlagning.Matlagningen kan kanske knytas till de härdar och den kokgrop som vi hittat alldeles i närheten.

Det har också visat sig att hela anhopningen med kulturlager och stenpackningar blivit dumpat i en naturlig svacka i marken, sannolikt har också detta gjort att lagren bevarats från sentida bortplöjning då området i historisk tid legat som åkermark.

 

 

Arbetsbild_P7140585-588_korr_72dpi_367
Till vänster i bild ses Mikael Bertheau och Erik Dardel undersöka stenläggningen. Till höger visar Erik upp en del av de brända ben han hittade.

 

 

 

 

 

 
Tornby - Vattenhål och brunnar Skriv ut
2009-07-16 12:48

Vattenhal

 

 

Nu är vi färdiga med matjordsavbaningen i område 1. Här finns ett vattenhål som ligger på Lilla Ullevis gamla ägor. Det kände vi till sedan tidigare för det syns också på kartan från 1812. Men hur gammalt är det, användes det redan under förhistorisk tid? Ja det är en av de frågor som vi ska försöka lösa under utgrävningens gång.

På den östra sidan om vattenhålet finns ett bräm i form av en stenpackning som lagts ut för att underlätta framkomligheten för djuren när de skulle komma åt sitt dricksvatten. Periodvis har här säkert varit mycket kladdigt och geggigt. Vi kan se att det omgivits av en hel del växtlighet, växterna har ruttnat i vattnet och finns nu kvar som ett mörkbrunt lager allra närmast omkring vattenspegeln.

Vattenhål var mycket viktiga inslag i det agrara landskapet eftersom det var här boskapen fick sitt livsviktiga vatten. Med tanke på hur omgivningarna en gång sett ut i Lilla Ullevi och Tornbyområdet så är det lätt att föreställa sig att djurhållning och betesdrift varit basala inslag i den agrara ekonomin. Här fanns också riklig tillgång på foder i de sanka markerna ner mot Roxens strand.

Invid vattenhålet har vi också påträffat brunnar där människorna tagits sitt dricksvatten. När har dessa grävts och hur länge har de utnyttjats? Vi kommer att återkomma till dessa frågor och ska förhoppningsvis kunna ge er svar allteftersom undersökningen fortskrider.

 


 

 
Tornby - Vägar och hästskor Skriv ut
2009-07-15 06:42

 

P7140569_korr-72dpi-1024
Här rensar vår vägexpert Ylva Stenkvist Milde och Björn Hjulström fram den påträffade vägen
Sedan senast har vi nu fortsatt vårt arbete med att schakta fram lämningarna inom Område 2. I det här området ska det bland annat finnas lämningar efter en äldre vägsträckning. I vår förra rapport var vi lite skeptiska till huruvida det verkligen fanns några spår kvar av denna väg eller inte. Men nu har vi faktiskt hittat den. Den väg vi hittat finns bevarad med ca sju meters bredd och är omkring 15 meter lång. Vägytan är täckt med en stenläggning, bitvis i flera skikt. Vi har också hittat hjulspår på vägen! Avståndet mellan hjulen är ca 0,8 meter. Nu återstår för oss att försöka datera hur gammal vägen är så nu ska vi skiktvis gräva oss ner genom den.

 

 

Medeltida hästsko av så kallad fliktyp
Medeltida hästsko av så kallad fliktyp

I det avsnitt som är lägst beläget, invid ett äldre dike där det sannolikt varit mycket blött under vissa delar av året hittade vi häromdagen en hästsko. Det rör sig om en typ av sko som kallas fliksko. Dessa var i bruk under medeltiden, från 1100-talet och framåt. Så nu vet vi att vägen åtminstone används så långt tillbaka i tid.

 

 

 
Tornbygrävningen i Linköping har startat Skriv ut
2009-07-03 09:33

 

Nu har de arkeologiska undersökningarna vid Tornby i Linköping startat.


Arbete pågår
Mathias Söderberg, Björn Hjulström och Mikael Bertheau rensar de lämningar som kommer fram vid matjordsavbaningen i det område där vi förväntat oss att hitta en äldre väg. Men är det verkligen lämningar efter en äldre väg som vi hittar här?

 

Måndagen den 29 juni började vi etablera oss på platsen och tisdagen den 30 juni började vi schakta fram den första ytan som vi ska undersöka. Det är en yta där man tidigare hittat en äldre vägsträckning som på de historiska kartorna gått mellan Tornby och Lilla Ullevi. I samband med förundersökningen så ansågs det mycket möjligt att den här vägen skulle kunna dateras ända tillbaka till romersk järnålder. Anledningen till det är att det då hittades en malstenslöpare i vägfyllningen och att den typen av fynd alltså skulle gå att datera till äldre järnålder. Dessutom har det tidigare hittats vägsträckningar i Östergötland som kan dateras till den tidsperioden.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 11 12 13 14 Nästa > Sista >>

Sida 13 av 14